Borne presenteert gezonde begroting

Het college van Borne heeft op 13 oktober jl. de (ontwerp)programmabegroting 2012-2015 gepresenteerd. Deze programmabegroting is gebaseerd op de Kaderbegroting 2012-2015, die door de gemeenteraad op 12 juli 2011 is vastgesteld. Er is sprake van een positief meerjarenperspectief, vooral als gevolg van de financiƫle vertaling van de effecten van de eerder dit jaar gevoerde takendiscussie. Ook de doorvertaling van de door de raad vastgestelde Nota Reserves en Voorzieningen werkt in positieve zin door. Hierdoor kan een gezonde begroting worden gepresenteerd. Dit neemt niet weg dat ook Borne behoedzaam moet zijn. Er moet rekening worden gehouden met onzekerheid over de verdere economische ontwikkelingen en - in samenhang hiermee - het beleid van de rijksoverheid.

De programmabegroting wordt behandeld in de raadsvergadering op 8 november aanstaande.

Klik hier voor het persbericht.

Klik hier voor de concept-Programmabegroting 2012-2015

Klik hier voor het proces Programmabegroting voor raadsleden.

  • 14 oktober 2011
Terug