Overzicht van nieuwsberichten oktober 2011

Veilige schoolomgeving ’t Oldhof gerealiseerd 31 oktober 2011

Met een wegversmalling en zebrapad op de Bornerbroeksestraat is er voor de leerlingen van basisschool ’t Oldhof een veilige oversteek gecreëerd. De veilige schoolomgeving wordt donderdag 3 november feestelijk in gebruik gesteld door wethouder Herman Mulder en voormalig verkeersouder Ingrid Kaal. U bent om 13.30 uur welkom hierbij aanwezig te zijn.

Analyse septembercirculaire gemeentefonds 2011 25 oktober 2011

Memo met een analyse van de septembercirculaire gemeentefonds 2011.

Winnaar Galjaardprijs! 14 oktober 2011

De gemeente Borne heeft op 12 oktober jl. de Galjaardprijs in ontvangst mogen nemen. Dé communicatieprijs van Nederland.

Borne presenteert gezonde begroting 14 oktober 2011

Het college van Borne heeft vandaag de (ontwerp)programmabegroting 2012-2015 gepresenteerd. Deze programmabegroting is gebaseerd op de Kaderbegroting 2012-2015, die door de gemeenteraad op 12 juli 2011 is vastgesteld. Er is sprake van een positief meerjarenperspectief, vooral als gevolg van de financiële vertaling van de effecten van de eerder dit jaar gevoerde takendiscussie. Ook de doorvertaling van de door de raad vastgestelde Nota Reserves en Voorzieningen werkt in positieve zin door. Hierdoor kan een gezonde begroting worden gepresenteerd. Dit neemt niet weg dat ook Borne behoedzaam moet zijn. Er moet rekening worden gehouden met onzekerheid over de verdere economische ontwikkelingen en - in samenhang hiermee - het beleid van de rijksoverheid. De programmabegroting wordt behandeld in de raadsvergadering op 8 november aanstaande.

Samenwerking Netwerkstad Twente 11 oktober 2011

Sinds 2001 werken de gemeenten Almelo, Borne, Enschede en Hengelo samen op economisch, ruimtelijk en sociaal gebied als Netwerkstad Twente. In 2006 heeft Oldenzaal zich aangesloten bij deze samenwerking. De afgelopen 10 jaren heeft deze samenwerking verschillende vormen gekend, waarvan de afgelopen jaren meer low profile.

Hoe veilig is ons raadsinformatiesysteem? 11 oktober 2011

De laatste tijd worden gemeentelijke websites gescand op lekken en vertrouwelijke informatie. Dit onderdeel van de website is tot stand gebracht met software van de leverancier GemeenteOplossingen.

Gemeente Borne ontvangt Europese subsidie voor vier projecten 05 oktober 2011

De gemeente Borne ontvangt uit het LEADER-programma Zuid Twente subsidie voor vier projecten. Het betreffen subsidies voor de projecten Bussemakerhuis en de Oude Toren in Oud Borne en Station ’t Halt no. 9 en Kiekeboer’n in De Groene Poort. Totaal bedraagt de financiële impuls voor het gebied €770.252,-

Afwaardering De Kluft en 't Oldhof 05 oktober 2011

De Kluft en ’t Oldhof vormen samen met De Veldkamp het bedrijventerrein Buren waarvoor in 2005 een samenwerkingsovereenkomst is gesloten met Hengelo. In deze samenwerkingsovereenkomst staan afspraken voor het realiseren van 115 hectare bedrijventerrein waarvan 100 hectare op Borns grondgebied ligt. Van deze 100 hectare is circa 65 hectare bestemd voor de behoefte uit Hengelo en 35 hectare voor de behoefte uit Borne. De ontwikkeling van de Veldkamp is reeds ver gevorderd en er worden al enkele jaren kavels aangeboden waarvan een aantal zijn verkocht. Gezien de teruglopende vraag naar bedrijfskavels in De Veldkamp is reeds in 2009 de vraag ontstaan of er nog voldoende behoefte is om de vervolgfasen De Kluft en ’t Oldhof op termijn te ontwikkelen. Als gevolg hierop zijn in juni 2010 gesprekken gestart met Hengelo om de (financiële) gevolgen voor beide gemeenten in beeld te brengen wanneer beide gebieden (of delen ervan) niet worden ontwikkeld als bedrijventerrein.

Wegwerkzaamheden N743 04 oktober 2011

Maandag 10 oktober t/m zaterdag 15 oktober zal de provincie groot onderhoud op de N743 tussen de Bornsche beek en de rotonde Prins Bernhardlaan plegen.