Uitspraak Hoge Raad leges identiteitskaart

De Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag 9 september geoordeeld dat gemeenten per direct geen leges mogen heffen voor de Identiteitskaart. De uitspraak is een bevestiging van het oordeel van het Hof op 7 oktober 2010. Het Hof bepaalde dat gemeenten geen geld mogen vragen voor de ID-kaart omdat de kaart verplicht is geworden door de algehele identificatieplicht.
In de collegevergadering van 13 september jl. is de uitspraak aan de orde geweest. De gevolgen van het arrest op korte termijn zijn:

 • Nieuwe aanvragen worden met ingang van 12 september kosteloos verstrekt.
 • Met betrekking tot ID-kaarten die in de periode van 6 weken voor 9 september (29 juli)
  zijn afgegeven of aangevraagd kan bezwaar worden aangetekend tegen de betaling
  van leges. Bezwaar is ontvankelijk en gegrond en zal moeten leiden tot restitutie van de
  leges (conform Algemene wet bestuursrecht).
 • Bezwaarschriften die in de periode tussen 7 oktober 2010 en 29 juli 2011 zijn ingediend
  zijn eveneens ontvankelijk en gegrond. Ook hier moet derhalve restitutie van de leges
  plaatsvinden ( het gaat om 3 bezwaarschriften).
 • Bij ID-kaarten die zijn afgegeven in de periode tussen 7 oktober en 29 juli 2011, waarbij
  geen bezwaar is gemaakt tegen de leges, bestaat geen verplichting tot restitutie.
 • Voor aanvragers jonger dan 14 jaar blijft de legesplicht vooralsnog bestaan, omdat de
  identificatieplicht op deze groep niet van toepassing is.
  Naar aanleiding van de uitspraak en de hier boven genoemde gevolgen heeft het college als volgt besloten:
  • Inwoners vanaf 14 jaar die tussen 29 juli en 9 september een ID-kaart hebben aangevraagd worden aangeschreven. Er hoeft geen bezwaar te worden gemaakt. Het legesbedrag- zonder de eventuele kosten voor een spoedaanvraag en de extra kosten bij vermissing- wordt op het aan te geven rekeningnummer terug gestort. Op deze wijze hopen wij de drempel tot terugbetaling zo laag mogelijk te maken.
  • Ook de groep inwoners vanaf 14 jaar die tussen 7 oktober 2010 en 29 juli 2011 een ID-kaart hebben aangevraagd zonder dat zij een bezwaarschrift hebben ingediend moeten naar onze mening in aanmerking komen voor restitutie (behoudens de eventuele kosten voor een spoedaanvraag en de extra kosten bij vermissing). De uitspraak van de Hoge Raad betreft immers een bevestiging van de juistheid van de uitspraak van het Hof op 7 oktober 2010. Voor de duidelijkheid merken wij op dat er geen juridische verplichting bestaat. Ook deze inwoners worden aangeschreven.
  • Omdat wij rekening houden met de mogelijkheid dat de uitspraak er ook toe leidt dat de ID-kaart voor jongeren onder de 14 jaar kosteloos wordt, zullen wij deze inwoners informeren over de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen door middel van het meegeven van een standaard bezwaarschriftformulier bij de aanvraag van de ID-kaart.
  In de komende weken worden de betrokken inwoners aangeschreven en zal in de media aandacht worden besteed aan de terugbetaling van de leges.
  De kosten gemoeid met de terugbetaling van de leges worden geraamd op (incidenteel) € 61.000,- exclusief uitvoeringskosten. Deze kosten worden betrokken bij de jaarrekening 2011. De structurele effecten voor de begroting vanaf 2012 door het wegvallen van de legesinkomsten voor ID-kaarten en de te voorspellen terugval van de afgifte van paspoorten zijn nog niet te overzien.
  Op landelijk niveau (VNG, NVVB en de 4 grote gemeenten) wordt met de minister van Binnenlandse Zaken gesproken over compensatie.
 • 16 september 2011
Terug