Overzicht van nieuwsberichten 2011

Dynamische fietsverlichting van Borne naar Hertme en Zenderen 05 december 2011

De fietsverbinding van Zenderen en Hertme naar Borne wordt een stuk veiliger. Door middel van dynamische verlichting wordt de rijbaan verlicht bij gebruik. Op 14 december wordt het traject in gebruik genomen. We nodigen u uit hierbij aanwezig te zijn.

Behandeling Woonwagebeleid Bijpraten Ruimte is vervallen 22 november 2011

Aangezien de indieners van de zienswijzen niet tijdig geinformeerd konden worden over vergadering Bijpraten Ruimte, is het agendapunt doorgeschoven naar de behandeling in Bijpraten Ruimte op 17 januari 2012.

MijnBorne2030 best practice voor Europa 17 november 2011

“Dat we bij de laatste 5 genomineerden zaten, is al een prestatie op zich.” Burgemeester Rob Welten lijkt niet teleurgesteld dat Portugal de European Public Sector Award 2011 net voor de neus van MijnBorne2030 wegkaapte. “Wij zijn overgebleven uit honderden projecten en als enige Nederlandse inzending zo ver gekomen. Europa weet nu wel waar Borne ligt”. De EPSA 2011 werd uitgereikt door EIPA (European Institute of Public Administration) en is bedoeld voor de meest innovatieve Europese overheidsorganisatie. MijnBorne2030 zat bij de 5 besten (Barcelona (Spanje), Münster (Duitsland), Portugal (nationaal), Heidenau (Duitsland), Borne (Nederland) )in de sector ‘opening up the public sector through collaborative governance’.

GBT: pilot Borne voormelding WOZ groot succes! 15 november 2011

Op 1 oktober jongstleden is de waarderingskamer in samenwerking met het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) een pilot gestart bij de gemeente Borne. Het betreft een project waarbij de burger in staat wordt gesteld de voorlopige WOZ-waarde van zijn woning te controleren. Het doel van deze pilot is tweeledig. Aan de ene kant draagt het bij aan het creëren van een transparante overheid en aan de andere kant hoopt men dat er, door het geven van inzicht in de WOZ-gegevens, uiteindelijk minder burgers een bezwaarschrift hoeven in te dienen.

MijnBorne2030 enige Nederlandse finalist voor European Public Sector Award 14 november 2011

Op 17 november aanstaande zal EIPA (European Institute of Public Administration) met trots de prestigieuze 'European Public Sector Award 2011’ uitreiken aan de meest innovatieve Europese overheidsorganisaties. Het internationale evenement rondom deze prijsuitreiking vindt plaats in Maastricht. Vertegenwoordigers van lokale, regionale en nationale overheden uit 18 Europese landen en diverse hoogwaardigheidsbekleders zullen aanwezig zijn. MijnBorne2030 is het enige Nederlandse project dat zich tot de allerlaatste genomineerden mag rekenen.

Enorme stijging digitale aanvragen leerlingenvervoer Borne 10 november 2011

De gemeente Borne heeft in 2010 de digitale transactie module voor leerlingenvervoer in gebruik genomen. Ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar worden in de maanden mei en juni de meeste aanvragen gedaan. Werd in het eerste jaar in ongeveer de helft van de gevallen de aanvraag digitaal gedaan, in 2011 was dit percentage al gestegen tot meer dan 66%! Wat is het geheim hierachter?

Gewijzigde agenda Bijpraten Bestuur & Middelen 1 november 01 november 2011

Wethouder Mulder heeft vanavond een ingelast bestuurlijk overleg (PHS) in Arnhem van 18.00 tot 20.00 uur in Arnhem. Hierdoor kan hij niet tijdig aanwezig zijn bij de behandeling van de Programmabegroting (agendapunt 2) vanavond. Voorzitter Rita Vingerling stelt, omwille van het belang van zijn aanwezigheid, een gewijzigde agendavolgorde voor.

Veilige schoolomgeving ’t Oldhof gerealiseerd 31 oktober 2011

Met een wegversmalling en zebrapad op de Bornerbroeksestraat is er voor de leerlingen van basisschool ’t Oldhof een veilige oversteek gecreëerd. De veilige schoolomgeving wordt donderdag 3 november feestelijk in gebruik gesteld door wethouder Herman Mulder en voormalig verkeersouder Ingrid Kaal. U bent om 13.30 uur welkom hierbij aanwezig te zijn.

Analyse septembercirculaire gemeentefonds 2011 25 oktober 2011

Memo met een analyse van de septembercirculaire gemeentefonds 2011.

Winnaar Galjaardprijs! 14 oktober 2011

De gemeente Borne heeft op 12 oktober jl. de Galjaardprijs in ontvangst mogen nemen. Dé communicatieprijs van Nederland.

Borne presenteert gezonde begroting 14 oktober 2011

Het college van Borne heeft vandaag de (ontwerp)programmabegroting 2012-2015 gepresenteerd. Deze programmabegroting is gebaseerd op de Kaderbegroting 2012-2015, die door de gemeenteraad op 12 juli 2011 is vastgesteld. Er is sprake van een positief meerjarenperspectief, vooral als gevolg van de financiële vertaling van de effecten van de eerder dit jaar gevoerde takendiscussie. Ook de doorvertaling van de door de raad vastgestelde Nota Reserves en Voorzieningen werkt in positieve zin door. Hierdoor kan een gezonde begroting worden gepresenteerd. Dit neemt niet weg dat ook Borne behoedzaam moet zijn. Er moet rekening worden gehouden met onzekerheid over de verdere economische ontwikkelingen en - in samenhang hiermee - het beleid van de rijksoverheid. De programmabegroting wordt behandeld in de raadsvergadering op 8 november aanstaande.

Samenwerking Netwerkstad Twente 11 oktober 2011

Sinds 2001 werken de gemeenten Almelo, Borne, Enschede en Hengelo samen op economisch, ruimtelijk en sociaal gebied als Netwerkstad Twente. In 2006 heeft Oldenzaal zich aangesloten bij deze samenwerking. De afgelopen 10 jaren heeft deze samenwerking verschillende vormen gekend, waarvan de afgelopen jaren meer low profile.

Hoe veilig is ons raadsinformatiesysteem? 11 oktober 2011

De laatste tijd worden gemeentelijke websites gescand op lekken en vertrouwelijke informatie. Dit onderdeel van de website is tot stand gebracht met software van de leverancier GemeenteOplossingen.

Gemeente Borne ontvangt Europese subsidie voor vier projecten 05 oktober 2011

De gemeente Borne ontvangt uit het LEADER-programma Zuid Twente subsidie voor vier projecten. Het betreffen subsidies voor de projecten Bussemakerhuis en de Oude Toren in Oud Borne en Station ’t Halt no. 9 en Kiekeboer’n in De Groene Poort. Totaal bedraagt de financiële impuls voor het gebied €770.252,-

Afwaardering De Kluft en 't Oldhof 05 oktober 2011

De Kluft en ’t Oldhof vormen samen met De Veldkamp het bedrijventerrein Buren waarvoor in 2005 een samenwerkingsovereenkomst is gesloten met Hengelo. In deze samenwerkingsovereenkomst staan afspraken voor het realiseren van 115 hectare bedrijventerrein waarvan 100 hectare op Borns grondgebied ligt. Van deze 100 hectare is circa 65 hectare bestemd voor de behoefte uit Hengelo en 35 hectare voor de behoefte uit Borne. De ontwikkeling van de Veldkamp is reeds ver gevorderd en er worden al enkele jaren kavels aangeboden waarvan een aantal zijn verkocht. Gezien de teruglopende vraag naar bedrijfskavels in De Veldkamp is reeds in 2009 de vraag ontstaan of er nog voldoende behoefte is om de vervolgfasen De Kluft en ’t Oldhof op termijn te ontwikkelen. Als gevolg hierop zijn in juni 2010 gesprekken gestart met Hengelo om de (financiële) gevolgen voor beide gemeenten in beeld te brengen wanneer beide gebieden (of delen ervan) niet worden ontwikkeld als bedrijventerrein.

Wegwerkzaamheden N743 04 oktober 2011

Maandag 10 oktober t/m zaterdag 15 oktober zal de provincie groot onderhoud op de N743 tussen de Bornsche beek en de rotonde Prins Bernhardlaan plegen.

Verslag Energiescan 22 september 2011 29 september 2011

Op 22 september heeft Twence, in het kader van de Startnotitie Duurzaam & Veilig, de Energiescan Borne gepresenteerd. De Energiescan geeft een overzicht van de energiestromen binnen de gemeentegrenzen. Op basis hiervan ontstaat inzicht in de nulsituatie en er ontstaat een beeld wat in de komende jaren mogelijk is aan verduurzaming op het gebied van energie.

Uitspraak Hoge Raad leges identiteitskaart 16 september 2011

De Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag 9 september geoordeeld dat gemeenten per direct geen leges mogen heffen voor de Identiteitskaart.

Beantwoording vragen over Visie Oud Borne 09 september 2011

Tijdens de vergadering van de gecombineerde vergadering Bijpraten op 6 september 2011 zijn diverse vragen gesteld over de Visie Oud Borne. Conform de toezegging heeft het college de vragen beantwoord.

Memo Regionaal risicoprofiel 01 september 2011

In oktober 2010 is de raad geinformeerd over de gevolgen van de Wet veiligheidsregio's. De Veiligheidsregeio Twente (VRT) heeft in deze brief de toezegging gedaan de raad actief bij de VRT te betrekken.

Voortgang regionalisering brandweer 01 september 2011

Op 30 augustus 2011 heeft het college van B en W ingestemd met bijgevoegd memo over de regionalisering van de brandweer.

Bericht Brussel nr 4. 01 september 2011

Dit is een special over het werkbezoek van de regioraadsleden van Twente aan Brussel op 30 juni en 1 juli jl.

Communicatietraject bij wegwerkzaamheden 29 juli 2011

Informatie ovder de verschillende communicatie-activiteiten bij openbare werken.

Onderzoek naar overwegveiligheid in Borne 18 juli 2011

Om onveilige situaties bij overwegen aan te pakken, hebben gemeente Borne, ProRail en Politie Twente in een bestuurlijk overleg afspraken gemaakt. ProRail is nu gestart met het opstellen van een analyse van de problematiek binnen de gemeente Borne.

Samenvatting nieuwe Politiewet 13 juli 2011

In het regeerakkoord VVD en CDA is de vorming van een nationale politie aangekondigd waarin de huidige 25 regionale politiekorpsen en het Korps landelijke politiediensten in opgaan. Aan het hoofd staat de korpschef die is belast met de leiding en het beheer. Het wetsvoorstel voor een nationale politie is in juni 2011 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Terrassenbeleid vastgesteld 01 juli 2011

Op dit moment wordt het bestemmingsplan voor het centrum geactualiseerd. Het Masterplan vormt hierbij een van de onderleggers. Het gemeentelijk beleid is gericht op een verdere versterking van de (verblijfs)functie van het centrum, waaronder horeca met terrassen. Omdat het niet gewenst is dat ieder horecabedrijf een overdekt (winter)terras opricht, is hiervoor beleid opgesteld. Dit beleid vormt het toetsingskader voor (toekomstige) initiatieven voor overdekte terrassen.

Informatieavond over kaderbegroting 20 juni 2011

Op 20 juni vindt een informatiebijeenkomst plaats voor de maatschappelijke partners van de gemeente Borne over de Kaderbegroting. De bijeenkomst is openbaar en vindt plaats in het Kultuurhus en begint om 19.30 uur.

Verslag Regionaal College 28 maart 2011 03 mei 2011

Vastgestelde verslag van het Regionaal College van 28 maart 2011

Uitvoeringsprogramma Dorsetplein 02 mei 2011

Realisatieprogramma voor het Dorsetplein.

Brief COA 02 mei 2011

Brief van COA aan het college van B&W