Politiek Beraad 21 mei 2019 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...

  Vergaderstukken bij agendapunt:

 • laden...
 • laden...
 • Op 8 mei 2018 (18int01038 - bijlage 1) is het college akkoord gegaan om in principe medewerking te verlenen aan het verzoek om de bestemming agrarisch van perceel Bornerbroeksestraat 107 te wijzigen in de bestemming gemengd. Op het perceel was agrarische bedrijfsvoering de hoofdfunctie maar deze heeft een kleinere omvang gekregen. De daardoor vrijgekomen bebouwing wordt al langere tijd gebruikt voor opslag van caravans en materialen. Er is nu sprake van gemengd gebruik. De herontwikkeling betreft de sloop van ongeveer 620 m2 gebouwen (5 gebouwen). daarvoor wordt Verzoeker wil voor de af één nieuw gebouw teruggebouwd van 640 m2 voor de stalling van caravans (en vergelijkbare voertuigen). Op een klein deel van het perceel vindt buitenopslag van natuursteen plaats (ook nu al). De resterende gebouwen blijven agrarisch in gebruik. Verzoeker heeft, met in acht neming van de gestelde voorwaarden, een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Voorwaarde is onder meer dat medewerking aan het verzoek leidt tot verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Ook wordt een behoorlijk deel (ruim 3000 m2) van het bouwvlak ter compensatie ingeleverd. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 21 februari 2019 tot en met 3 april 2019 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De provincie heeft aangegeven dat het plan past binnen het provinciaal beleid (bijlage 2). Voorgesteld wordt het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Borne, herziening Bornerbroeksestraat 107 Borne ongewijzigd vast te stellen en gedurende zes weken ter inzage te leggen.
  laden...
 • Met de invoering van de Participatiewet in 2015 is het beleid van de gemeente ten aanzien van haar reintegratietaak vastgelegd in de re-integratieverordening 2015 en de verordening loonkostensubsidie 2015. In de afgelopen jaren hebben ontwikkelingen in de uitvoering geleid tot wijzigingen van de wet- en regelgeving, waardoor actualisatie van de re-integratie en loonkostensubsidie noodzakelijk is. Het gaat om 4 technische wijzigingen waarvan er 3 zijn vastgelegd in de nieuwe re-integratieverordening participatiewet 2019 en 1 in de verordening loonkostensubsidie
  laden...
 • De raad wordt jaarlijks in de gelegenheid gesteld om zienswijzen met betrekking tot de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen kenbaar te maken. De gezamenlijke rekenkamercommissies van de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal en Tubbergen hebben voor de raden een quick-scan opgesteld.
  laden...
 • laden...
 • laden...