Politiek Beraad 16 april 2019 19:30:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • In het raadsakkoord 2018-2022 is beschreven dat het aantal kilo’s restafval per inwoner moet dalen naar minder dan 120 kilo restafval per inwoner. Naar aanleiding van uw raadsakkoord is in uw raad van februari 2019 een drietal scenario’s (extra communicatie, extra communicatie en stimuleren vrijwillig inleveren restafvalcontainer en prijsprikkel) besproken. Voorgesteld werd om scenario prijsprikkel verder uit te werken, omdat dit scenario tot het beste resultaat leidt. De uitkomst van uw raadsvergadering was om vijf scenario’s verder uit te werken. Dit zijn de drie scenario’s uit het voorstel en twee scenario’s (achteraf belonen en nascheiden) die tijdens de raadsvergadering zijn genoemd. Deze vijf scenario’s zijn uitgewerkt, waardoor de voor- en nadelen per scenario naar voren komen, als ook het te verwachten resultaat en een globale berekening van de gevolgen voor de afvalstoffenheffing. De conclusie uit deze
  uitwerking is dat met scenario C.1. (prijsprikkel), het doel van uw raad gehaald kan worden tegen zo min mogelijk kosten. Daarom wordt voorgesteld om scenario C.1. (financiële prikkel) in te voeren per 1 januari 2020. Door het invoeren van dit scenario gaat de afvalstoffenheffing voor de meeste inwoners naar beneden en worden de inwoners gestimuleerd om het afval beter te scheiden. Ook wordt hierdoor bijna 1.5 miljoen kilo minder restafval per inwoner per jaar verbrand. Hierdoor is dit de meest duurzame
  oplossing.
  laden...
 • In november 2018 heeft een algehele schouw naar de kwaliteit en mogelijk vervangingsonderhoud plaats
  gevonden op sportpark 't Wooldrik en Sportpark 't Vollenbroek. Naar aanleiding hiervan heeft de bestuurscommissie Lichamelijke Opvoeding en Sport ( Blos) een advies opgesteld voor de vervangingen 2019 - 2021 aangezien de toplagen van de kunstgrasvoetbalvelden in deze periode economisch zijn afgeschreven, de afwatering en beregening van de velden voor problemen zorgen en de technische levensduur van enkele natuurgrasvelden onder druk staat. De Blos heeft besloten dat het hoge prioriteit heeft
  in de zomerperiode 2019 het noodzakelijke vervangingsonderhoud aan de natuurgrasvelden uit te voeren. Hiervoor is een krediet van € 157.000,-- benodigd. Middels dit voorstel wordt de raad verzocht kennis te
  nemen van het noodzakelijke vervangingsonderhoud sportpark 't Wooldrik en hiervoor een krediet van € 157.000,- beschikbaar stellen. Daarnaast heeft de Blos een memo opgesteld waarin uw raad wordt geïnformeerd over de noodzakelijke werkzaamheden in de komende jaren en de te verwachten financiële consequenties
  laden...
 • Jaarlijks worden de tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties vastgesteld in een
  tarievenverordening. Het doen van voorstellen aan de raad tot het vaststellen van de tarieven is door het college gedelegeerd aan de Bestuurscommissie Lichamelijke Opvoedingen Sport (BLOS). Middels dit voorstel wordt de raad verzocht om deze verordening vast te stellen.
  laden...
 • Op 7 februari 2019 heeft de gemeente Borne het concept ontwerp Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022
  Oost-Nederland en de concept Veiligheidsstrategie 2019-2022 Oost-Nederland ontvangen. Door middel van deze brief wordt uw raad geïnformeerd en gehoord conform de wettelijke regelgeving (artikel 38 en 39 Politiewet). Hiermee wordt ook invulling gegeven aan de rol van de raad en de lokale politieke inbreng bij de beleids- en planvorming voor de veiligheid in Oost Nederland geborgd. Het concept ontwerp Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022 Oost-Nederland en de concept Veiligheidsstrategie 2019-2022 Oost-Nederland treft u aan in de bijlage. Er is wat ons college betreft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. Graag vernemen wij de opvatting van uw raad.
  laden...
 • laden...
 • laden...

Downloaden audiofragment(en)