Politiek Beraad 04 december 2018 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • 2.

  Mededelingen

  Informeren van de raad
  laden...
 • Het in 2015 beschikbaar gestelde budget voor de Verbindingsweg is niet toereikend om het vastgestelde
  tracé te realiseren. Daarom worden kosten bespaard door de spooronderdoorgang te verkorten en te besparen op beeldkwaliteit. Ook voor een tweede ontsluiting van bedrijventerrein Molenkamp zijn op dit moment geen middelen beschikbaar. Deze wordt nu wel aan het tracé toegevoegd maar vooralsnog niet gerealiseerd.
  Als gevolg van de structurele onderhoudskosten voor de Verbindingsweg is in de toekomst sprake van een structureel exploitatietekort. Voorgesteld wordt om de dekking van het structureel exploitatietekort (onderhoudskosten) te betrekken bij een toekomstige integrale begrotingsafweging.
  laden...
 • Vanaf 2021 is de Omgevingswet van kracht. Waar in de jaren zestig het blauwdrukdenken in de ruimtelijke ordening voorop stond, staan inwoners sinds de eeuwwisseling steeds meer zelf centraal in het indelen van hun leefomgeving. Met MijnBorne2030 heeft de gemeente Borne hier in 2011 al een mooie basis voor gelegd. Met de Omgevingswet willen we de inhoud én de manier van werken in de leefomgeving flink vernieuwen, zodat het makkelijker en begrijpelijker wordt voor onze inwoners. Het Koersdocument Omgevingswet Borne vertaalt de nationale verbeterdoelen van de wet naar de meerwaarde voor de inwoners van Borne en verbindt die doelen met onze lokale ambities. Ten slotte beschrijft het document op hoofdlijnen de stappen die nodig zijn om in 2021 klaar te zijn voor het werken met de Omgevingswet. Tot 2021 (en ook daarna) moet er veel werk verzet worden om te kunnen werken volgens de bedoeling van de wet. Naast een inhoudelijke component (de nieuwe inhoud eigen maken) zijn
  de organisatorische consequenties van de Omgevingswet omvangrijk. Integraal werken met partners en initiatiefnemers, meer bestuurlijke afwegingsruimte en informatievoorziening voor professionals en inwoners als onderlegger zijn maar enkele van de voorbeelden die veel van de organisatie (zowel ambtelijk als bestuurlijk) vragen.
  Gezien de financiële context van de gemeente Borne is het niet haalbaar om in 2019 met alle onderdelen uit de koers te starten. We stellen voor om volgend jaar te starten met de wettelijke verplichtingen, namelijk de aansluiting op het landelijk Digitaal Stelsel Omgevingswet, de wettelijke termijn voor de omgevingsvergunning, het wettelijk kader voor participatie en de omgevingsvisie. We koppelen de wens
  tot actualisering van MijnBorne2030 aan het opstellen van een omgevingsvisie. De gemeenteraad wordt voorgesteld om in te stemmen met de voorgestelde koers en incidenteel middelen ter beschikking te stellen om in 2019 te starten met de eerste fase van de implementatie van de Omgevingswet.
  laden...
 • In het Integraal Uitvoeringsprogramma VTH 2019 is voor het eerst het toezicht en de handhaving Openbare Ruimte opgenomen. Om tot een uitvoeringsprogramma te komen dat in de behoeften van de samenleving voorziet en in lijn is met het door uw raad vastgestelde Integraal Veiligheidsplan 2017-2020 om de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente Borne te vergroten, heeft het bureau MB-All zowel bewoners als uw raad geconsulteerd om tot prioriteiten voor het uitvoeringsprogramma te komen. De input vanuit de samenleving en vanuit uw raad zijn vertaald in het uitvoeringsprogramma. Daarbij zijn alle bestaande taken, nieuwe taken voortkomend uit door uw raad in de afgelopen jaren vastgestelde beleid (maar waarvoor nog geen dienovereenkomstige capaciteitsuitbreiding heeft plaatsgevonden), en de aangeduide prioriteiten vanuit uw raad en vanuit de samenleving in een capaciteitsmatrix vertaald. Daaruit resulteert dat voor een adequate uitvoering de capaciteit uitgebreid dient te worden van de actuele (en deels incidentele) capaciteit van 1 fte naar structureel 3 fte voor BOA’s. Daarnaast zal de juridische capaciteit op dit programma structureel uitgebreid dienen te worden met 0.2 fte. In de recente begrotingsvergadering heeft uw raad de wens om toezicht en handhaving openbare ruimte te intensiveren nogmaals breed ondersteund. Wij stellen derhalve voor de benodigde capaciteit te verhogen. Echter, gezien de actuele financiële situatie stellen wij voor om de benodigde capaciteit voor een periode van 2 jaar op incidentele basis te dekken. En op grond van monitoring en evaluatie van de bereikte effecten (een toegenomen gevoel van veiligheid) na 2 jaar u een voorstel te doen de benodigde capaciteit alsnog structureel in te bedden.
  laden...
 • Op 1 januari 2019 wordt de OmgevingsDienst Twente (ODT) operationeel. Na ondertekening van de Gemeenschappelijke Regeling in oktober 2017, zijn het bedrijfsplan en programmabegroting ODT 2019 opgesteld en vastgesteld. Hierop volgend heeft nadere uitwerking van het takenpakket, VTH-beleid en mandatering plaatsgevonden en zijn personele en financiële gevolgen in beeld gebracht. Dit voorstel gaat over de financiële gevolgen van de transitie
  laden...
 • Begin juni 2018 vond een gesprek plaats met de provincie Overijssel over de Aanpak Innovatieve Woonvormen naar aanleiding van de herontwikkeling vrijkomende schoollocaties en dan specifiek de Zonnebloem en de Hooiberg. De invulling van deze voormalige schoolgebouwen met innovatieve woonconcepten in combinatie met het bijzondere proces dat gevolgd is en het feit dat we leegstaand maatschappelijk vastgoed een mooie en duurzame invulling geven zijn redenen om een provinciale subsidie toe te zeggen voor deze twee locaties. In het verlengde van de innovatieve woonconcepten en het duurzaam invullen van bestaand leegstaand vastgoed vindt de provincie het belangrijk dat de subsidie wordt ingezet voor duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en ontmoeting bij deze twee locaties. Dit heeft geresulteerd in een voorstel om de gymzaal De Hooiberg duurzaam te renoveren. Hiermee wordt ingezet op een versterking van de ruimtelijke kwaliteit in de omgeving van de voormalige schoollocatie. Duurzame renovatie past binnen het duurzaamheidsbeleid, versterkt de ruimtelijke kwaliteit in de omgeving, lost noodzakelijk onderhoud op, sluit aan op de onlangs vernieuwde kleedruimtes en gymzaalvloer en is een wens van omwonenden en past dus binnen Mijn Borne 2030.
  laden...
 • De huidige verordeningen voor jeugd en wmo dienen te worden geactualiseerd naar aanleiding van
  recente jurisprudentie en de invoering van het Twents inkoopmodel. De keuze is gemaakt om af te
  stappen van de modelverordeningen van de VNG en de "Omgekeerde Modelverordening sociaal domein"
  van Stimulansz te gebruiken als uitgangspunt. Doel is om een verordening te maken die beter leesbaar en
  klantvriendelijker is
  laden...
 • De minister van Binnenlandse Zaken nodigt gemeenten opnieuw uit om deel te aan het experiment
  centraal tellen van de stemmen tijdens de Provinciale en Waterschapsverkiezingen en de Europees
  Parlementsverkiezing in 2019. Centraal tellen zorgt voor een ontlasting van de stembureaus en geeft een
  nauwkeuriger resultaat dan het tellen tot diep in de nacht op de stembureaus. De experimentenwet
  centraal tellen van de stemmen schrijft een raadsbesluit tot deelname voor.
  laden...
 • Voor de bezwaarschriften algemene rechtspositionele aangelegenheden heeft het college met ingang van 1 november 2018 een gewijzigde regeling vastgesteld. Deze is van toepassing voor alle personeel, met uitzondering van de griffier en het griffiepersoneel. De raad wordt voorgesteld -met tussenkomst van de werkgeverscommissie- om de gewijzigde regeling ook vast te stellen ten behoeve van de griffier en de medewerkers van de griffie.
  laden...
 • Door uw raad worden jaarlijks de belastingverordeningen voor het komende jaar vastgesteld. De basis voor de verordeningen is gelegen in de eerdere besluitvorming, zoals de door uw gemeenteraad vastgestelde begroting 2019-2022 van 30 oktober 2018, aangevuld met de in dit voorstel meegenomen actualiseringen op de begroting. De actualiseringen hebben betrekking op de afschaffing van de
  hondenbelasting en de verhoging van de lasten van afval en riolering. Op basis van de geactualiseerde begroting 2019-2022 en het uitgangspunt van 100% kostendekkende
  tarieven voor afval en riool, gaan de tarieven voor OZB en rioolheffing met resp. 4,9% en 1,8% omhoog en blijven de tarieven voor afvalstoffenheffing ongeveer gelijk. De verhoging van de OZB heeft te maken met de inflatiecorrectie en bijdrage aan de verbindingsweg. De verhoging van de rioolheffing komt mede voort uit de extra storting in de voorziening riool overeenkomstig de afspraken in het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP). Per saldo stijgen de woonlasten voor een eigenaar-gebruiker in 2019 gemiddeld
  met 2,6% en voor een huurder met 0,5%. Voorgesteld wordt de belastingverordeningen voor 2019 vast te stellen.
  laden...
 • Voorgesteld wordt om onderstaande financiële beslispunten door middel van een verzamelbesluit in de begroting te verwerken. Het betreft hierbij beslispunten die als administratief/technisch kunnen worden aangemerkt en geen nadere bestuurlijke afweging vragen. In de afgelopen periode zijn de volgende besluiten genomen:
  A. besluit d.d. 10 juli 2018 inzake het digitaliseren van de milieudossiers (zie bijlage 18INT02529);
  B. besluit d.d. 7 augustus 2018 inzake de herinrichting van de Bornerbroeksestraat (zie bijlage 18INT02357);
  C. besluit d.d. 9 oktober 2018 inzake het verantwoorden van de directe lasten op taakveld (zie bijlage 18INT03585)
  D. besluit d.d. 16 oktober 2018 inzake de aanschaf van een couverteermachine (zie bijlage 18INT02982).
  E. besluit d.d. 30 oktober 2018 inzake de aanleg van een natuurplantsoen aan de Veldovenweg/Leemweg
  (zie bijlage 18INT03087).aangemerkt en geen nadere bestuurlijke afweging vragen.
  In aanvulling op raadsvoorstel 18int04157 (verzamelbesluit december 2018) zijn ook de volgende besluiten genomen: A. Besluit d.d. 27-11-2018 inzake de belastingverordeningen 2019; B. Besluit d.d. 27-11-2018 inzake de basis op orde door het wijzigen van de programmabegroting 2018-2021
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...

Downloaden audiofragment(en)