Gemeenteraad 12 december 2017 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • Op grond van de verordening op de raadscommissies 2013 kan iedere fractie tevens niet-raadsleden voordragen als lid van de raadscommissies. De fractie van de VVD draagt de heer B. de Groot voor. Het commissielid dient een eed of belofte af te leggen ten overstaand van de gemeenteraad
  laden...
 • Op grond van de verordening op de raadscommissies 2013, kan iedere fractie tevens niet-raadsleden voordragen als lid van de raadscommissies. De fractie van D66 draagt mevrouw E.S. Apperloo voor. Het commissielid dient een eed of belofte af te leggen ten overstaan van de gemeenteraad.
  laden...
 • Op grond van de verordening op de raadscommissies 2013, kan iedere fractie tevens niet-raadsleden
  voordragen als lid van de raadscommissies. De fractie van CDA draagt mevrouw B.A.J. ter Braak voor.
  Het commissielid dient een eed of belofte af te leggen ten overstaan van de gemeenteraad.
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • In de raadsvergadering op 7 november 2017 heeft de gemeenteraad besloten de Woonvisie niet te behandelen. Namens de fracties GB90, CDA, SP, D66, VVD en Borne-Nu is een verklaring afgelegd dat de fracties het gevoel heeft de Woonvisie niet is geschreven naar Bornse maat. De fracties gaven aan dat
  er behoefte is aan een Woonvisie die uitgaat van up to date informatie over de woonbehoefte. De raad heeft aangegeven opdracht te willen geven aan adviesbureau Companen voor het maken van een quickscan. Alle fracties van de raad dienen voorliggend voorstel in. Op 16 november 2017 heeft een voorgesprek plaatsgevonden met Companen.
  laden...
 • Voorgesteld wordt om het Beheerkwaliteitsplan (BKP) vast te stellen. Een BKP geeft inzicht in de kwaliteit en de kosten van het beheer en onderhoud in de openbare ruimte. Dit gebeurt op basis van beeldkwaliteit, een instrument dat aan alle belanghebbenden eenduidige beelden en uitgangspunten biedt. Het
  Beheerkwaliteitsplan geeft de raad de mogelijkheid om te sturen op de kwaliteit in verschillende gebiedstypen en is daarmee ook richtinggevend voor het onderhoud dat is vastgelegd in de DVO met Twente Milieu. Om begrip en betrokkenheid van inwoners bij het dagelijks beheer te vergroten wil Twente
  Milieu in 2018 een bewonersparticipatie- pilot starten met een buur(t)man of buur(t)vrouw. Voorgesteld wordt om dit initiatief te steunen.
  laden...
 • Door de komst van het nieuwe urnenveld op de gemeentelijke begraafplaats dient de begraafplaatsverordening geactualiseerd te worden. De nieuwe voorzieningen op het urnenveld moeten een plek krijgen in de verordening. Naast de opname van nieuwe voorzieningen wordt voorgesteld de dienstverlening te verbeteren en de administratieve lasten te verminderen.
  laden...
 • Voorliggend bestemmingsplan ziet toe op de wijziging van de bestemming op het perceel Oude Bornseweg 3 te Zenderen. Het perceel heeft op basis van het geldende bestemmingsplan "Buitengebied Borne" een agrarische bestemming. De agrarische bedrijfsactiviteiten op deze locatie zijn enkele járen geleden beëindigd. Op het erf zijn verouderde bedrijfsgebouwen aanwezig. Tevens is een gedateerde woning aanwezig, welke niet meer voldoet aan de hedendaagse eisen en wensen. Initiatiefnemer is voornemens alle bebouwing op het erf te slopen, een vervangende woning te realiseren en het erf volledig opnieuw in te richten. Voorliggend initiatief voorziet in een reguliere burgerwoning en is daarom niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Voor het mogelijk maken van het initiatief is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het ontwerpbestemmingsplan bevat een maatwerkregeling gebaseerd op de regeling Rood voor Rood.
  Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 24 augustus 2017 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt om het bestemmingsplan ongewijzigd vastte stellen.
  laden...
 • Voorliggend bestemmingsplan ziet toe op de wijziging van de bouwmogelijkheden voor een bijgebouw op het perceel Prinsenweg 12 te Zenderen (17int00931). Het vigerende bouwvlak biedt de mogelijkheid om
  150 m2 aan bijgebouwen op te richten. Ter plaatse is reeds een aangebouwd bijgebouw met een oppervlakte van 75 m2 aanwezig. Initiatiefnemers zijn voornemens een vrijstaand bijgebouw met een oppervlakte van 75 m2 buiten het bouwvlak op te richten, omdat het oprichten van een vrijstaand bijgebouw binnen het bestaande bouwvlak onevenredig afbreuk zou doen aan de landschappelijke kwaliteiten van het gebied. Het perceel is namelijk gelegen in een essenlandschap waarbij het hoofdgebouw (de woning van initiatiefnemers) op een heuvel is gelegen met een aanzienlijk hoogteverschil ten opzichte van de omliggende tuingronden. Het nieuwe bijgebouw zal daarom direct grenzend aan de eigen toegangsweg van de woning worden gerealiseerd, waardoor het onderdeel uit blijft maken van het 'erf waarop de woning zich bevindt. Voor het mogelijk maken van het initiatief is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk.
  Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 31 augustus 2017 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.
  laden...
 • In het raadsprogramma 2014-2018 is afgesproken dat de raad deze raadsperiode kijkt naar de
  samenhang tussen sport-, welzijn- en cultuurvoorzieningen vanuit het oogpunt van betaalbaarheid,
  toegankelijkheid en participatie. In september 2015 is de raadswerkgroep Sport, Welzijn & Cultuur
  ingesteld. Bij de start van de werkgroep en na het vaststellen van de opdracht heeft de werkgroep in
  eerste instantie het beleidsterrein Sport voorrang gegeven. Na het ter hand nemen van het onderdeel
  Sport is de werkgroep verder gegaan met het onderdeel Cultuur. In dit voorstel komt de werkgroep bij u
  terug op het onderdeel Kunst en Cultuur in relatie tot de opdracht die de werkgroep heeft meegekregen.
  De werkgroep doet hiermee een voorstel aan het college om door middel van een Cultuuragenda een
  visie te formuleren op Kunst en Cultuur de komende periode.
  laden...
 • laden...
 • Over 2017 verwachten we in Borne een tekort op het budget voor de financiering van de bijstandsuitkeringen, het zogenaamde BUIG budget. Gemeenten met een tekort op het BUIG budget kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de vangnetregeling. Eén van de voorwaarden
  is dat het college van B&W, met instemming van de raad, maatregelen neemt om het tekort te reduceren. Deze maatregelen, vastgelegd in de bijgevoegde notitie "vangnetregeling 2017” worden in dit voorstel aan u voorgelegd._
  laden...
 • De huidige Verordening Jeugdhulp gemeente Borne 2015 (hierna: verordening 2015) is op 1 januari 2015 in werking getreden. Een actualisering van de verordening 2015 is noodzakelijk vanwege recente jurisprudentie, gewijzigde inzichten en aanpassing naar het huidige werkproces.
  laden...
 • De raad wordt voorgesteld de geactualiseerde APV 2018 vast te stellen conform het ontwerp.
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • Door uw raad worden jaarlijks de belastingverordeningen vastgesteld voor het volgende begrotingsjaar. Door het GBT zijn in overleg met de diverse afdelingen uit onze organisatie de nu voorliggende verordeningen voorbereid. De basis voor de verordeningen is gelegen in eerdere besluitvorming, zoals de door de gemeenteraad vastgestelde begroting 2018-2021 op 9 oktober 2017 en de vaststelling van de Eerste wijziging begroting 2018-2021 op 7 november 2017.
  Op basis van het uitgangspunt 100%-kostendekkend bij de tarieven afvalstoffenheffing en reinigingsrechten en de rioolheffing worden deze tarieven verlaagd. De belangrijkste reden hiervoor is een verlaging van de tarieven van Twence en de aansluiting met het GRP (lagere kapitaallasten o.a. als gevolg van aanpassing afschrijvingstermijnen. Voorgesteld wordt de belastingverordeningen 2018 vast te stellen.
  laden...
 • De huidige Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Borne 2015 (hierna: verordening 2015) is op 1 januari 2015 in werking getreden. Een actualisering van de verordening is noodzakelijke vanwege recente jurisprudentie, gewijzigde inzichten en aanpassing naar het huidige werkproces.
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...

Downloaden audiofragment(en)