Gemeenteraad 11 juli 2017 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • Het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de bezwaarschriftencommissie is op basis van de huidige regelgeving een bevoegdheid van de raad. Voorgesteld wordt dit te wijzigen en deze bevoegdheid middels de wijziging van artikel 4, lid 2 van de Verordening advisering bezwaarschriften gemeente Borne te delegeren aan het college
  laden...
 • Voorgesteld wordt om enkele financiële beslispunten door middel van een verzamelbesluit in de begroting te verwerken. Het betreft hierbij beslispunten die als administratief /technisch kunnen worden aangemerkt en geen nadere bestuurlijke afweging vragen
  laden...
 • Toelichting:
  In de gemeenschappelijke regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente wordt verwoord dat het Dagelijks Bestuur jaarlijks de jaarstukken, de grondexploitatie en de (meerjaren)begroting toezendt aan Provinciale Staten van Overijssel en aan de raden van de deelnemende gemeenten. U ontvangt hierbij de betreffende documenten (de grondexploitatie is opgenomen in het jaarverslag 2016). De accountant heeft de jaarrekening over 2016 gecontroleerd en goedgekeurd. De raad kan, ten aanzien van de jaarstukken, binnen acht weken na ontvangst schriftelijk bezwaren kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur. Daarnaast dient de raad binnen acht weken zijn gevoelen met betrekking tot de begroting te doen blijken. In het ontwerpbesluit willen we u voorstellen om de raad te adviseren geen bezwaar te laten maken tegen de jaarrekening 2016. Aangezien in de jaarrekening 2016 van de gemeente Borne al rekening is gehouden met het Bornse aandeel in de netto contante waarde van de grondexploitatie per 1 januari 2017, hoeven er geen aanvullende financiële maatregelen te worden genomen.
  laden...
 • Wij stellen u voor de jaarstukken vast te stellen en het positief rekeningresultaat van € 2.553.826 te bestemmen conform de door uw raad vastgestelde uitgangspunten.
  De jaarstukken geven inzicht in de mate waarin wij in 2016 onze doelen en maatschappelijke effecten hebben bereikt. Met deze aanbiedingsbrief stellen wij het volgende vast:
  - we handhaven de ambities uit het raadsprogramma 2014-2018;
  - doelen binnen de programma's worden gehaald;
  - sociaal domein blijft extra aandacht vragen;
  - stijging woonlasten voor inwoners blijft beperkt;
  - strategische projecten liggen op koers, afronding door gemeenteraad vraagt aandacht;
  - weerstandspositie voldoet aan normen en schuldpositie is verbeterd.
  laden...
 • Borne staat voor goede integrale schuldhulpverlening. De schuldhulpverlening is in handen gelegd van de Stadsbank Oost Nederland. Deze bank verzorgt de financiële schuldhulpverlening, de echte bankzaken dus. Verder kent Borne al een jarenlange inzet van vrijwilligers op het gebied van ondersteuning bij de thuisadministratie (POOT) en maatschappelijke dienstverlening vanuit Wijkracht. Aangezien er nog steeds een toename is in het aantal gezinnen met betalingsachterstanden, zetten we in op het verder uitwerken van onze gemeentelijke schuldhulpverlening. We willen hiermee meer mensen bereiken en ondersteunen in het wegwerken van hun schulden. Tevens willen we mensen tegemoet komen die kort of wat langer ondersteuning nodig hebben om weer in staat te zijn zelf hun administratie te voeren. We doen dit in samenwerking met aanpalende beleidsterreinen en het maatschappelijk middenveld. Hierbij zetten we in op vier voorstellen, waarmee we de komende jaren vorm geven aan deze ambitie. Deze voorstellen zijn:
  1. Project Ondersteuning Ordening Thuisadministratie bestendigen
  2. Proef uitvoeren met integrale intake schuldhulpverlening door BudgetAlert
  3. Uitstroomtraject uit laten voeren door Wijkracht
  4. Preventieactiviteiten inzetten
  laden...
 • In vervolg op de Agenda van Twente 2008-2017 is voor de periode 2018-2022 een nieuwe Agenda voor Twente opgesteld. Inmiddels is deze concept-Agenda aan de Twentse gemeenteraden aangeboden, vergezeld van een Modelraadsvoorstel. Afgesproken is dat een zoveel mogelijk gelijkluidend voorstel aan alle raden wordt aangeboden. In het Politiek Beraad van april jongstleden is vanuit uw gemeenteraad de oproep gedaan niet te bescheiden te zijn in de ambitie. Deze hogere ambitie houdt in dat nog sterker wordt ingezet op projecten die een relatief grote bijdrage leveren aan Twente. Een bijdrage die een relatief grote (meer dan evenredige) multiplier genereert voor Twente die ook merkbaar is voor haar bedrijven en inwoners. Daarvoor is een bijdrage nodig van C 12,50 per inwoner in plaats van de voorgestelde C 7,50. Om die reden wordt (in afwijking van het modelraadsvoorstel) voorgesteld om in 2018 en in 2019 incidenteel 6 5,00 per inwoner te reserveren
  laden...
 • Voorliggend voorstel ziet toe op de uitbreiding van het parkeerterrein bij de Plus supermarkt op de percelen Oude Hengeloseweg 51-53. Er is vooroverleg gevoerd met de provincie Overijssel en het waterschap.
  Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 10 maart 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. De provincie heeft aangegeven dat het plan voor hen geen reden biedt om GS te adviseren een zienswijze in te dienen. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn door omwonenden twee zienswijzen ingediend. In de Nota beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Woongebied Borne Midden, herziening Oude Hengeloseweg 51-53" (17int01504), dat onderdeel uitmaakt van dit voorstel, zijn de zienswijzen samengevat en beantwoord. Na de terinzagelegging heeft informeel overleg plaatsgevonden met de indieners van de zienswijzen. Daarbij is ruimte gegeven voor een nadere toelichting op de zienswijzen en hebben wij ambtelijk globaal de beoogde beantwoording van de zienswijzen weergegeven.
  Van belang is dat ruim voorafgaand aan het begin van de procedure om tot een bestemmingsplan voor de herinrichting van het parkeerterrein te komen, een informatieavond heeft plaatsgevonden op donderdag 28 april 2016 van 17.00 uur tot 19.00 uur. Hierbij zijn uitgenodigd de bewoners van Europastraat 95 tot 103 + 68 en Oude Hengeloseweg 38 tot 74 * 55 tot 85. Doel van deze inloopmiddag/-avond was de bewoners kennis te laten nemen van de planvorming betreffende het parkeerterrein en het gedeelte van de openbare weg ter hoogte van de supermarkt. Aan de omwonenden is de ruimte gegeven hun bedenkingen/wensen kenbaar te maken. Er heeft derhalve voorafgaand overleg plaatsgevonden met de omgeving en er zijn alternatieven voor de invulling van het parkeerterrein en de naaste omgeving onderzocht. De beoogde herinrichting is als beste optie naar voren gekomen. Naar verwachting zal de verkeersveiligheid hierdoor verbeterd worden.
  Er heeft een zorgvuldige belangenafweging plaatsgevonden. De ingediende zienswijzen geven dan ook geen aanleiding het plan te wijzigen. Voorgesteld wordt om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
  laden...
 • laden...
 • laden...

Downloaden audiofragment(en)