Gemeenteraad 03 oktober 2017 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • Voor u ligt het door de gemeenteraad gewijzigd vast te stellen bestemmingsplan en een voorstel voor het vaststellen van het Beeldkwaliteitsplan Hertme, Roskam Landen. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van in totaal 15 woningen (deels met wijzigingsbevoegdheid). Dit beeldkwaliteitplan is ten behoeve van de uitleglocatie Roskam Landen in Hertme. De uitleglocatie Roskam Landen is gelegen in het buitengebied waarvoor in de Welstandsnota de categorie G.6.3 Kampenlandschap is toegewezen. Om aan te sluiten bij de karakteristiek van het buitengebied maar om ook ruimte te bieden voor de nieuwe ontwikkeling is het noodzakelijk dat er een beeldkwaliteitplan wordt opgesteld. Vanuit de karakteristiek van de categorie Kampenlandschap is een beeldkwaliteitplan opgesteld met aanvullende eisen die concreet richting geven aan, en mogelijkheden bieden tot de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. de criteria voor de Roskam Landen zijn een combinatie van de criteria voor het buitengebied en stedelijk gebied. om zo de overgang van het dorp naar het buitengebied stedenbouwkundig te waarborgen. Het Beeldkwaliteitplan Roskam Landen is als bijlage gevoegd aan dit voorstel. Het ontwerp Beeldkwaliteitplan Roskam Landen heeft van 6 juli 2017 tot en met 16 augustus 2017 ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend.
  laden...
 • Voor u ligt het door de gemeenteraad gewijzigd vast te stellen bestemmingsplan en een voorstel voor het vaststellen van het Beeldkwaliteitsplan Hertme, Roskam Landen. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van in totaal 15 woningen (deels met wijzigingsbevoegdheid). Dit beeldkwaliteitplan is ten behoeve van de uitleglocatie Roskam Landen in Hertme. De uitleglocatie Roskam Landen is gelegen in het buitengebied waarvoor in de Welstandsnota de categorie G.6.3 Kampenlandschap is toegewezen. Om aan te sluiten bij de karakteristiek van het buitengebied maar om ook ruimte te bieden voor de nieuwe ontwikkeling is het noodzakelijk dat er een beeldkwaliteitplan wordt opgesteld. Vanuit de karakteristiek van de categorie Kampenlandschap is een beeldkwaliteitplan opgesteld met aanvullende eisen die concreet richting geven aan, en mogelijkheden bieden tot de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. de criteria voor de Roskam Landen zijn een combinatie van de criteria voor het buitengebied en stedelijk gebied. om zo de overgang van het dorp naar het buitengebied stedenbouwkundig te waarborgen. Het Beeldkwaliteitplan Roskam Landen is als bijlage gevoegd aan dit voorstel. Het ontwerp Beeldkwaliteitplan Roskam Landen heeft van 6 juli 2017 tot en met 16 augustus 2017 ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend.
  laden...
 • Op 24 mei 2016 is het bestemmingsplan Buitengebied Borne vastgesteld. Enkele appellanten hebben tegen dit besluit beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). Bij tussenuitspraak van 7 juni 2017 kenmerk (201605582/1/R3, ECLI:NL:RVS:2017:1517 en17ink07238) zijn de ingestelde beroepen niet-ontvankelijk dan wel ongegrond verklaard, met uitzondering van het beroep welke is ingesteld door de heer Geerdink en Geva beheer B.V (hierna: appellant). Dit beroepschrift zag toe op de toegestane bedrijfsactiviteiten op het perceel Piepersveldweg 22 te Borne. Middels een bestuurlijke lus heeft de Afdeling de gemeente Borne opgedragen tot een passende oplossing te komen, die inhoudt dat de door appellant gewenste activiteiten tot verhuur van machines, al dan niet met personeel, met een bedrijfsoppervlak kleiner of gelijk aan 500 m2, planologisch mogelijk worden gemaakt. Bovendien is opdracht gegeven om duidelijk te maken wat onder een 'loonbedrijf wordt verstaan. In het bijgevoegde bestemmingsplan is uitvoering gegeven aan de gerechtelijke uitspraak en zijn de gebreken hersteld. In dit kader heeft overleg plaatsgevonden met de advocaat van appellant. Door de Afdeling is aangegeven dat bij het nemen van het nieuwe besluit geen toepassing hoeft te worden gegeven aan afdeling 3.4 van de Awb. Dit houdt in dat het besluit niet ter inzage hoeft te worden gelegd voor zienswijzen. Wel zal het nieuwe besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend worden gemaakt
  laden...
 • Op 14 april 2016 is de Wet verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in werking getreden. De wet is een aanpassing van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van VTH van het Omgevingsrecht te komen.
  De wet stelt onder meer het vaststellen van een kwaliteitsverordening VTH verplicht.
  Op 7 april 2017 heeft het college de concept kwaliteitsverordening VTH aan Gedeputeerde Staten (GS)
  voorgelegd. Er is geen reactie van GS ontvangen.
  laden...
 • Met het centraal tellen van de stemmen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 en de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 zijn goede ervaringen opgedaan. De centrale tellingen hebben geleid tot een zichtbare kwaliteitsverbetering van het verkiezingsproces. Opnieuw deelnemen aan het experiment centraal tellen van de stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 biedt de mogelijkheid om het centrale telproces verder te verbeteren en vergroot de betrouwbaarheid van de uitslag. Over de betrouwbaarheid van de uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen dient geen twijfel te bestaan.
  laden...
 • 1. De verordening Adviesraad sociaal domein Borne vast te stellen.
  2. In te trekken ėėn dag na bekendmaking van bovengenoemde verordening:
  - De verordening cliëntenparticipatie wet maatschappelijke ondersteuning; en
  - De verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren gemeente Borne 2009.
  laden...
 • Voorgesteld wordt om onderstaande financiële beslispunten door middel van een verzamelbesluit in de begroting te verwerken. Het betreft hierbij beslispunten die als administratief/technisch kunnen worden aangemerkt en geen nadere bestuurlijke afweging vragen
  laden...
 • Op 30 oktober 2014 heeft uw raad de Totaalvisie met verschillende maatregelen voor spoor en wegen vastgesteld. De maatregelen zijn onder meer bedoeld om de problematiek van de spoorse doorsnijding in relatie tot de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid op te lossen. Bij de vaststelling van de Totaalvisie is tevens besloten om de maatregelen op basis van de fasering "van buiten naar binnen" uit te voeren.
  In juni 2015 heeft uw raad besloten om over te gaan tot de realisatie van de eerste stapsteen van de Totaalvisie. Deze eerste stap behelst de aanleg van de Verbindingsweg met spooronderdoorgang in combinatie met het opheffen van de spoorwegovergang in de Oonksweg. Na een uitgebreide (Europese) aanbestedingsprocedure is in de zomer van 2016 gestart met de ontwerpfase van het project Verbindingsweg. Aan ingenieursbureau RIS is opdracht verstrekt om onder meer een aantal varianten voor het tracé van de Verbindingsweg op te stellen en te beoordelen.
  laden...
 • Aan uw college wordt voorgesteld om te besluiten tot het inrichten van het Sociaal Fonds Borne waarmee gedeeltelijk de negatieve aspecten van het leven in armoede worden gecompenseerd. Het huidige beleid is geëvalueerd en op basis daarvan worden voorstellen voor nieuw beleid vanaf 2017 en het geven van invulling aan de inzet van de extra middelen aan u voorgelegd.
  laden...
 • In 2015 hebben de gemeenten er tak e n e n verantwoordelijkheden bij gekregen in de hulp en
  ondersteuning aan inwoners. Deze taken zijn vastgelegd in de Wet Maatschappelijke ondersteuning
  (Wmo) - 2015, Participatiewet en Jeugdwet. Deze decentralisaties vragen een cultuurverandering. Ook bij de zorgaanbieders, cliënten en hun omgeving. De nadruk ligt op wat mensen wel kunnen, eventueel met hulp uit de naaste omgeving . Dit vraagt een nieuwe kijk en werkwijze. De nieuwe werkwijze moet ook resulteren in e e n kostenbesparing. In bijgaande transformatieagenda w o r d e n lokale ontwikkelpunten beschreven die bijdragen aan een niuewe kijk, werkwijze en betere samenwerking in de ondersteuning aan de inwoners van deze gemeente. Het doel is het realiseren v a n ontwikkelingen/initiatieven, die er toe leiden dat meer jeugdigen veilig kunnen opgroeien en meer inwoners mee kunnen doen aan de samenleving. Hierdoor wordt de inzet van dure individuele voorzieningen minder, waardoor op termijn een kostenbesparing kan worden gerealiseerd.
  laden...
 • In de bestuursrapportage wordt de stand van zaken per 1 juli 2017 van de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen, de uitvoering en de financiële consequenties van door de raad vastgestelde kaders bij de begroting 2017 in beeld gebracht. Daarnaast worden de laatste ontwikkelingen in de grondexploitaties gemeld. Per saldo heeft dit geen grote wijziging van het gezamenlijke resultaat van de grondexploitaties ten opzichte van de MPG 2017 (per 1 januari 2017). Verder wordt u meegenomen in de voortgang van onze strategische projecten. Op dit moment lopen deze projecten grotendeels volgens planning.
  Ten slotte geven we ook inzicht en de ontwikkelingen weer in een aantal thema's op het gebied van verbonden partijen en onze bedrijfsvoering en wordt een overzicht weergegeven van de door uw raad verstrekte kredieten. Wij stellen u voor de Bestuursrapportage 2017 vast te stellen met positief resultaat van Ê 1.642.000 en dit bedrag vooralsnog te reserveren als stelpost op het product Algemene baten en lasten. Bij vaststelling van de jaarstukken 2017 is deze stelpost beschikbaar om bestemd te worden volgens de door uw raad vastgestelde beleidskaders. Daarnaast stellen wij u voor om 37.500 euro toe te voegen aan de reserve egalisatie rioolrechten.
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...

Downloaden audiofragment(en)