Gemeenteraad 11 november 2014 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • Dusseldorp B.V. heeft op de locatie Azelosestraat 115 te Borne een reststoffencentrum. De Azelosestraat
  ligt in de zuidwesthoek van Borne. In verband met de bouw van een aantal keerwanden en een tweetal
  overkappingen is in 2011 door Dusseldorp een omgevingsvergunning aangevraagd bij Gedeputeerde
  Staten van de provincie Overijssel. Hierbij is tevens het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met
  het bestemmingsplan aangevraagd. De omgevingsvergunning fase 1 (activiteiten strijdig met het vastgelegd in de afgegeven omgevingsvergunning en worden bestendigd door middel van het voorliggende bestemmingsplan. Dusseldorp heeft de ambitie om op termijn de locatie te voorzien van een nieuw kantoor(mogelijk nabij de entree), werkplaats, sorteerhal en wellicht een bedrijfsloods voor de
  opslag van (oud)papier. Deze ambities passen binnen het voorliggende bestemmingsplan. Ook wordt een
  verbetering van het fietspad dat aansluit op de Graestunnel meegenomen in het plan.
  Er is een concept-ontwerpbestemmingsplan voorgelegd aan de vooroverleginstanties en de diverse
  omringende wijkraden. De vooroverleginstanties waren positief, waarbij ook zeer zorgvuldig is afgestemd
  met Tennet in verband met de hoogspanningsverbinding die over het terrein loopt. De volgende stap was
  besluitvorming ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en het ter inzage leggen hiervan. Het
  bestemmingsplan heeft van 08 augustus 2014 tot en met 19 september 2014 terinzage gelegen. Tegen
  het bestemmingsplan is 1 zienswijzen ingediend.
  bestemmingsplan/bouw) is, nadat ook de gemeenteraad van Borne een verklaring van geen bedenkingen
  had afgegeven, door de Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel afgegeven. Met de vaststelling
  van een nieuw bestemmingsplan vindt een actualisatieslag plaats. De vigerende bestemmingsplannen
  dateren namelijk uit de jaren '80. Daarmee wordt de vergunde situatie hiermee voorzien van een actueel
  kader. De gemeenteraad van Borne heeft een aantal eisen gesteld ten aanzien van de inrichting van het
  terrein en tevens had de gemeenteraad de wens om een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Deze zijn
  laden...
 • Per 1 januari 2014 zijn er enkele wijzigingen in de DHW van kracht geworden. Per die datum is de leeftijdsgrens voor het kopen van zwak alcoholhoudende dranken verhoogd van 16 naar 18 jaar. Op grond van artikel 43a van de DHW moeten gemeenteraden uiterlijk 1 juli 2014 een Preventie- en Handhavingsplan (Preventie en handhavingsplan) vaststellen. Dit plan moet inzicht geven in de beleidskeuzes op het gebied van alcoholpreventie, met name gericht op de jongeren. Tevens dient het
  plan te vermelden hoe de wettelijke bepalingen zullen worden gehandhaafd.
  De beleidsvelden preventie en handhaving hebben met betrekking tot alcohol overigens nu ook al volop aandacht, zij het niet in de specifieke vorm die artikel 43a van de Drank- en Horecawet voorschrijft. Op het gebied van alcoholpreventie voor de jeugd, investeert onze gemeente namelijk in het Twentse project 'Happy Fris'. Bij het opstellen van het Preventie en handhavingsplan is samengewerkt met Integrale veiligheid en Handhaving van de gemeente Borne, GGD, Tactus, de jeugdagent en het Kulturhus (jeugd- en jongerenwerk). Verder is inbreng gevraagd en verkregen van ouders van jongeren, de Bestuurscommissie lichamelijke opvoeding en sport (Blos), Horeca-ondernemingen en Raad- en Commissieleden van de
  gemeente Borne. Bij de uitwerking van dit Preventie en handhavingsplan is gebruik gemaakt van het basismodel, dat het Trimbos-instituut hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Het plan geldt voor de periode 2014-2018.
  Daarna zal wederom vierjaarlijks een plan ter vaststelling worden angeboden.
  laden...
 • Op 24 augustus 2010 respectievelijk 28 september 2010 hebben de burgemeester en het college van
  burgemeester en wethouders respectievelijk de gemeenteraad de Regeling inzake attributie, delegatie,
  mandaat en volmacht 2010 gemeente Borne en de Nadere regeling inzake attributie, delegatie en
  volmacht 2010 vastgesteld. Op 28 september 2010 en 21 december 2010 heeft het college van
  burgemeester en wethouders de Nadere regeling inzake attributie, delegatie en volmacht 2010 gewijzigd. In de afgelopen jaren hebben er diverse veranderingen plaatsgevonden waardoor de Regeling inzake attributie, delegatie, mandaat en volmacht 2010 gemeente Borne en de Nadere
  regeling inzake attributie, delegatie en volmacht 2010 niet meer up to date is. Onder andere de volgende veranderingen hebben aanleiding gegeven om de Regeling inzake attributie, delegatie, mandaat en volmacht 2010 gemeente Borne en de Nadere regeling inzake attributie, delegatie en volmacht 2010 te actualiseren.
  laden...
 • In de lijn met het Overdrachtsdocument heeft de raad een werkgroep bestuurlijke vernieuwing II ingesteld met het doel een raadsprogramma op te stellen en een vergadersystematiek voor te stellen passend bij het
  raadprogramma. In het raadsprogramma zijn onderwerpen opgenomen waarbij de raad zelf het initiatief wil nemen om met de inwoners van Borne in gesprek te gaan. De huidige werkwijze van de raad laat echter te weinig ruimte voor contacten met de samenleving. Vanwege de lopende planning en P&C cyclus wordt voorgesteld om de raadsvergaderingen vast te leggen. De werkgroep bestuurlijke vernieuwing komt met een separaat voorstel hoe de dinsdagavond wordt vormgegeven
  laden...
 • Het gewijzigde vast te stellen bestemmingsplan Woongebied Borne Midden, herziening Oude Hengeloseweg 87b ziet toe op het planologisch realiseren van een woning. Op het perceel stond een bedrijfsgebouw en het perceel had de bestemming B1 (Bedrijf categorie 1). De initiatiefnemer/eigenaar heeft dit gebouw inmiddels gesloopt. In bijgevoegd collegebesluit van 11 maart 2014, waarin werd geadviseerd het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen, vindt u meer informatie over de achtergronden van dit bestemmingsplan. Kortheidshalve verwijzen wij daarnaar, zie bijlage 1 bij collegebesluit d.d. 2 september nr. 14int03416. Het ntwerpbestemmingsplan heeft vanaf 14 maart 2014 tot en met 24 april 2014 ter inzage gelegen.
  Gedurende deze termijn is één zienswijze ingediend door Soppe, Gundelach, Witbreuk advocaten, namens de heer en mevrouw Keukenschrijver, wonende aan de Oude Hengeloseweg 87, zie bijlage 2 bij collegebesluit d.d. 2 september nr. 14int03416. Enkele onderdelen van de zienswijze hebben tot aanpassing van het voorliggende vast te stellen bestemmingsplan geleid, zoals hierna genoemd onder argumenten.
  laden...
 • Op 28 februari 2006 en op 6 juli 2010 hebben de gemeenteraden van de gemeenten Borne en Hengelo twee beeldkwaliteitplannen vastgesteld voor het gebied De Veldkamp. Deze plannen gaan respectievelijk over de noordelijke zone (exclusief percelen aan de Burenweg/Tichelkampweg en Kleiweg) en zuidwestelijke zone. Uit overleg tussen de twee gemeenten (stuurgroep en projectgroep De Veldkamp) komt naar voren dat er behoefte is om deze beeldkwaliteitplannen aan te passen. Hiervoor zijn verschillende redenen: 1. Het bestemmingsplan wordt op een aantal onderdelen gewijzigd. Deze wijzigingen hebben consequenties voor de beeldkwaliteiteisen (of 'ontwikkelcriteria'); 2. De huidige beeldkwaliteitplannen zijn te uitgebreid en te gedetailleerd. De criteria moeten eenvoudiger en duidelijker worden. Daarnaast moeten ze aanvullend zijn op de regeling in het bestemmingsplan De Veldkamp. In de huidige situatie zitten criteria in zowel bestemmingsplan als beeldkwaliteitplan die soms strijdig met elkaar zijn. 3. De huidige twee beeldkwaliteitplannen worden samengevoegd. De zuidoostelijke zone is nu ook opgenomen in het beeldkwaliteitplan. Het voorstel wijziging bestemmingsplan is samen met het beeldkwaliteitsplan geagendeerd. Het betreft echter twee separate voorstellen.
  laden...
 • In het kader van de actualisering is besloten het bestemmingsplan De Veldkamp te herzien. Doel van de
  herziening is met name de regels flexibeler te maken en reeds verleende vergunningen/ ontheffingen,
  wijzigingen en uitwerkingen mee te nemen.
  laden...
 • Op 2 februari 2010 heeft u raad het masterpian voor het centrum van Borne vastgesteld. Op basis van het daarbij behorende uitvoeringsprogramma zijn wij gestart met de herinrichting van de openbare ruimte. Inmiddels zijn meerdere deelprojecten afgerond. Als onderdeel van het uitvoeringsprogramma zal ook de parkeerplaats Marktplein/De Koem opnieuw worden ingericht. Deze herinrichting was in principe gepland in 2017. Echter, vanwege de aanstaande verhuizing van de Bornse vestiging van de Albert Heijn naar het pand Nieuwe Markt 1 -4, heeft de eigenaar van het pand ons verzocht om de herinrichting van het parkeerterrein in de tijd naar voren te halen zodat een en ander voor de verhuizing van de supermarkt opnieuw is ingericht. Daarbij werd de wens uitgesproken om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden. Inmiddels hebben wij daarover afspraken gemaakt met de eigenaar van het pand en willen wij ons inspannen om de herinrichting zo spoedig mogelijk af te ronden. Daarbij hebben wij als voorwaarde gesteld dat uw raad positief dient te besluiten om de herinrichting door te laten gaan.
  laden...
 • In de raadsvergadering van 24 juni 2014 is de meerjarenbegroting 2015-2018 vastgesteld. Deze begroting is, conform artikel 190 van de Gemeentewet, ingediend bij de Provincie Overijssel als toezichthoudend
  orgaan op de gemeenten. In haar toezichthoudende rol heeft de provincie aangegeven dat de 1e wijziging op de begroting, zoals wij die onze cyclus hebben ingebed, mede bepalend is voor de definitieve toetsing van de begroting door de provincie.
  laden...
 • laden...
 • Op 23 september heeft de raad de inwoners van Borne gevraagd hun gevoelens te uiten over de voorgenomen fusie Woonbeheer – Welbions alvorens het college de concept-zienswijzen kenbaar maakt. De raad wordt in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de concept-zienswijzen van het college. Tijdens de commissiebehandeling kunnen vragen worden gesteld over de zienswijze van het college. Eventuele wensen en bedenkingen worden pas in de raad uitgesproken.
  laden...
 • Ten behoeve van de voorbereiding van de regioraadsvergadering op 12 november as treft u in dit memo
  per agendapunt een kort advies aan dat kan worden gebruikt bij de standpuntbepaling in de
  raadsvergadering van 11 november 2014.
  laden...
 • laden...

Downloaden audiofragment(en)