Gemeenteraad 04 februari 2014 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • Op grond van de Verordening op de raadscommissies 2013, kan iedere fractie tevens niet-raadsleden
  voordragen als lid van de raadscommissies. De fractie van de VVD draagt de heer N.A.M. Lansink
  Rotgerink voor. Het commissielid dient een eed of belofte af te leggen ten overstaan van de gemeenteraad
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • Met de inzet van minimaal 4 fte de bouwvergunningen uit de periode 1905-2010 digitaliseren met behulp
  van social return. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het beleid uit de startnotitie Hervorming Lokale
  Overheid, de ontwikkeling naar regie organisatie, de ontwikkelingen RUD en het archief beleid van de
  gemeente. De raad voor te stellen om de totale kosten van € 109.000,-- voor dit traject te dekken uit het participatie
  budget (€ 20.000,--) en het resterende bedrag (€ 89.000,--) te dekken uit de reserve beleidsontwikkeling.
  Door gebruik te maken van social return wordt in dit traject een schadelast beperking op de uitkeringen
  gerealiseerd van minimaal € 44.000,- in het eerste jaar.
  laden...
 • In te stemmen met het overhevelen van budgetten hoger dan € 10.000 waarbij de verplichting in 2013 is
  aangegaan maar waarvan de werkzaamheden in 2014 gaan plaatsvinden.
  laden...
 • In het verzamelbesluit wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met het wijzigen van de programmabegroting 2014-2017. Uitgangspunt daarbij is dat het uitsluitend gaat om financieel-technische wijzigingen van de begroting met beperkte beleidsinhoudelijke betekenis c.q. consequenties. In dit
  verzamelbesluit wordt een voorstel gedaan om - de gemeentelijke Basisadministratie voor persoonsgegevens (GBA) te vervangen door de
  Basisregistratie Personen (BRP). Alle Nederlandse gemeenten moeten uiterlijk juli 2016 aansluiten op de BRP. Ruim daarvoor moeten alle gemeenten hun Burgerzakensysteem hebben vervangen door de Burgerzakenmodules. Voor Borne betekent dit een verplichte vervanging van het huidige GBA-systeem
  Cipers van PinkRoccade. De kosten van vervanging van het huidige GBA-systeem zijn € 100.000,-. De hogere licentiekosten bedragen jaarlijks € 5.500,-.
  - De gemeente is verantwoordelijk voor passende huisvesting van het basisonderwijs. Dit houdt in dat de gemeente verantwoordelijk is voor de nieuwbouw, uitbreiding, groot onderhoud en onderwijskundige aanpassingen van schoolgebouwen. De besturen van het basisonderwijs zijn verantwoordelijk voor het preventief onderhoud en grotendeels voor het onderhoud aan de binnenkant van het schoolgebouw.
  Jaarlijks worden vóór 1 februari, voorafgaande aan het kalenderjaar waarop de onderwijs huisvestingsaanvragen betrekking hebben, door de schoolbesturen de onderwijs huisvestingsaanvragen ingediend, het zgn. onderwijs huisvestingsprogramma. In deze rapportage gaat het om het onderwijs huisvestingsprogramma 2014. De ingediende aanvragen zijn bouwkundig beoordeeld door het team Uitvoering van afdeling
  Grondgebied. Het advies is ambtelijk besproken met de schoolbesturen. De schoolbesturen stemmen in met het advies.
  De voorgestelde kleinere investeringen ter grootte van € 40.345,- worden gedekt uit het bestaande budget op het product onderwijs. Voor de investeringen onderhoudsvoorzieningen Stichting KOMT stellen wij voor aan de raad een krediet te vragen van € 95.000,-. en de kapitaallasten, ad č 6.000,- vanaf 2015 te dekken uit de stelpost grote vervangingsinvesteringen.
  laden...
 • Het bestemmingsplan voorziet in de transformatie van een voormalig agrarisch erf naar wonen. Het erf is gelegen
  aan de Zenderensestraat 5 en 7 te Zenderen (plaatselijk bekend als Erve Rupert). Hierbij gaat het in totaal om vier
  woningen. Van de twee bestaande voormalige bedrijfswoningen wordt er een gehandhaafd en wordt er een gesloopt
  en vervangen door nieuwbouw. Daarnaast worden twee extra woningen aan het erf toegevoegd. Het initiatief draagt
  bij aan de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse, vastgelegd in een landschappelijke onderbouwing onderdeel van het
  bestemmingsplan, en een beeldkwaliteitsplan. Tevens schept het initiatief de toekomstige mogelijkheid om het erf
  (met een wandelpad) openbaar toegankelijk te maken. Tot slot brengt het initiatief met zich mee dat er gronden vrij
  komen voor landbouwstructuurversterking (in het kader van de C K O ruilverkaveling in het gebied is hierop
  geanticipeerd). Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitsplan hebben van 13 september 2013 tot en
  met 25 oktober 2013 ter inzage gelegen voor zienswijzen. Tegen het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn
  geen zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt om het bestemmingsplan gewijzigd en het beeldkwaliteitsplan
  ongewijzigd vast te stellen en over te gaan tot versnelde publicatie. Tevens wordt voorgesteld geen exploitatieplan
  vast te stellen.
  laden...
 • De provinciale omgevingsvisie verplicht gemeenten om bedrijventerreinvisies op te stellen.
  In 2011 hebt u de netwerksted jke bedrijventerreinvisie vastgesteld met herijking na drie jaar.
  Een nieuwe herijkte visie is het resultaat.
  Centraal daarin staat het gezamenlijk afstemmen van bedrijventerrei len en ruimte bieden aan
  ondernemers. De netwerkstedelijke planning is vertaald in de gemeentelijke uitgifteprognose die
  overeenkomt met het uitgiftetempo van De Veldkamp
  laden...
 • Door de provincie Overijssel en de Regio Twente zijn subsidies toegezegd ten behoeve van de zuidelijke
  randweg. Om de voorbereiding en realisatie van de zuidelijke randweg ter hand te kunnen nemen, wordt
  voorgesteld om een krediet beschikbaar te stellen van € 10.100.000,-.
  laden...
 • Voorgesteld wordt om een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven en ter inzage te leggen voor het afwijken van het gebruik van het bestemmingsplan voor het gebruik van de
  bestaande dienstwoning op het perceel Oude Bieffel 19 als 'plattelandswoning', welke wordt bewoond door de familie Oonk. Op dit moment wordt deze bewoning aangemerkt als strijdig
  gebruik aangezien op het perceel Oude Bieffel 19 geen agrarisch bedrijf aanwezig is. Door de aanduiding 'plattelandswoning' wordt geen extra woning gecreëerd, maar wordt uitsluitend
  geregeld dat een voormalige dienstwoning tevens door derden (die geen relatie (meer) hebben met het agrarisch bedrijf ter plaatse) bewoond mag worden. De milieukundige situatie van het
  ter plaatse aanwezige agrarische bedrijf verandert hierdoor niet en het bedrijf wordt niet belemmerd in uitbreiding. Gelet op de omstandigheid dat er na het indienen van de aanvraag
  om een omgevingsvergunning een verzoek om handhaving is ingediend, is besluitvorming op korte termijn wenselijk. Om deze reden en vanwege de omstandigheid dat de terinzagelegging
  van een ontwerp verklaring van geen bedenkingen enkel een voorbereidende handeling betreft voor de definitieve besluitvorming, wordt voorgesteld om een verklaring van geen bedenkingen af te geven (zonder tussenkomst van 'Bijpraten') in uw vergadering van 4 februari 2014.
  laden...
 • laden...

Downloaden audiofragment(en)