Gemeenteraad/Politiek Beraad 07 juni 2016 19:00:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • Er zijn drie verzoeken voor woningbouw aan de rand van Hertme ingediend. De heer Brouwer wil een woning realiseren aan de Kerkweg, de heer Schabbink wil een bestaand bouwblok voor woningbouw verplaatsen, de familie Rijgwaart wil een woning bouwen ten zuiden van de Zwartkotteweg aan de Hertmerdwarsweg. Op grond van vigerend beleid, landschappelijke inpassing en de nieuwe uitbreidingslocatie in Hertme kan geen medewerking worden verleend aan deze verzoeken
  laden...
 • Vaststelling van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur (AVOI) en bijbehorende regelgeving voor het uitvoeren van werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen in of op openbare gronden. Uit oogpunt van eenduidigheid en doelmatigheid is gekozen voor een regionaal afgestemde AVOI
  laden...
 • Het hondenbeleidsplan richt zich op drie pijlers: "voorzieningen, voorlichten en verbaliseren". Onder de pijler "voorzieningen" wordt geadviseerd losloopgebieden aan te wijzen en in te richten en de locaties van de afvalbakken te herzien. Onder de pijler "voorlichten" wordt geadviseerd een communicatieplan op te stellen van waaruit periodiek wordt gecommuniceerd over het hondenbeleid en de geldende regelgeving. Onder de laatste pijler "verbaliseren" wordt geadviseerd de Algemene Plaatselijke Verordening 2015 op een aantal onderdelen te wijzigen ten gunste van een duidelijke regelgeving en de mogelijkheid van handhaving. In dit kader wordt aanbevolen om de handhavingscapaciteit vanaf 2017 structureel te borgen door 450 uur beschikbaar te stellen voor toezicht en handhaving.
  Naar aanleiding van een motie van de raad van 29 september 2015 is onderzocht of de bestaande opbrengsten van de hondenbelasting kunnen worden gebruikt voor dekking van de maatregelen uit het hondenbeleid, wat inhoudt dat elders in de beheerbegroting ruimte moet worden gezocht. Dit is niet gelukt, waardoor alsnog wordt voorgesteld om de financiële consequenties te betrekken bij de integrale afweging van de Programmabegroting 2017- 2020
  laden...
 • In de raadsvergadering van 10 november 2015 heeft het college een voorstel voor afvalscheiding teruggetrokken omdat de raad aangaf op dat moment onvoldoende informatie te hebben voor een afgewogen beslissing. Door het college is toegezegd terug te komen met een procesvoorstel. In dit voorstel wordt uw raad gevraagd in te stemmen met een te volgen route voor verdere afvalscheiding. Deze route is geknipt in overzichtelijke onderdelen, waarbij verdere stappen en keuzes gemaakt kunnen worden op basis van tussentijdse evaluaties. Regionaal uitgewerkte afvalscenario's en mogelijkheden voor harmonisatie zijn als onderlegger gebruikt voor de voorgestelde route
  laden...
 • In het kader van het raadsprogramma 2014-2018 “Borne Werkt” heeft de raad het parkeerbeleid als uitwerking van het "Koersdocument Parkeren Borne" geconcretiseerd. Op 29 september 2015 is hiertoe de notitie “Visie op parkeren en beleidsdoelstellingen” vastgesteld. De visie en doelstellingen gaan uit van het principe "beïnvloeden-benutten-reguleren" en bij voorbaat niet van het structureel realiseren c.q. bijbouwen van parkeerplaatsen. Voor de diverse doelgroepen (bezoekers, bewoners, werknemers) en parkeergebieden (Borne Centrum, Stationsomgeving, bedrijventerreinen, woongebieden) is hiermee de basis gelegd voor het opstellen van beleidsregels en een uitvoeringsprogramma met een maatregelenpakket. In onderhavig voorstel is vanuit de parkeervisie en de beleidsdoelstelling een maatregelenplan opgesteld voor Borne Centrum en zijn concrete beleidsregels voor het parkeren in de parkeerschijf(blauwe)zone en voor het vergunningenparkeren geformuleerd.
  laden...
 • Naast de jaarlijkse paragraaf in de gemeentebegroting wordt de gemeenteraad eens in de 4 jaar geïnformeerd over de actuele staat van de kapitaalgoederen. In deze tweede Nota kapitaalgoederen worden groot onderhoud- en vervangingsvoorstellen gedaan voor de periode 2017- 2020. De risico's en financiële consequenties zijn verwerkt in het plan van aanpak, dat deze keer is geïntegreerd in de Nota kapitaalgoederen.
  laden...
 • laden...
 • laden...

Downloaden audiofragment(en)