Gecombineerde commissie Bijpraten 29 oktober 2013 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • Tijdens Bijpraten Inwoners begin dit jaar waarin een stand van zaken m.b.t. De Veste is weergeven, is afgesproken dat dit agendapunt bij iedere Bijpraten Inwoners wordt geagendeerd omdat de formele besluitmomenten voor de raad dit jaar niet meer plaatsvinden. De commissie heeft aangegeven wel geïnformeerd te willen blijven over de voortgang.
  laden...
 • Uw raad wordt voorgesteld de eerste wijziging van de begroting 2014-2017 vast te stellen. In dit voorstel zijn
  de effecten verwerkt van ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan na de totstandkoming van de begroting
  Het belangrijkste effect is de verwerking van de meicirculaire van het gemeentefonds. Daarnaast zijn de
  structurele effecten voortvloeiende uit de bestuursrapportage 2013 verwerkt. Na de totstandkoming van de
  eerste wijziging is ondertussen ook de septembercirculaire ontvangen. De septembercirculaire is niet
  verwerkt in de 1e wijziging maar in dit voorstel wordt wel een doorkijk gegeven wat de effecten zijn voor het
  meerjarig perspectief. De effecten van de septembercirculaire zullen als 2e begrotingswijziging middels een
  verzamelbesluit aan uw raad worden aangeboden. In de begroting voor 2014 blijft sprake van een materieel
  sluitende begroting.
  Voor de Kaderbegroting 2015-2018 is met uw raad een traject "3e tranche bezuinigingen" afgesproken. Dit
  moet er toe leiden dat de uw raad het scenario "3e tranche bezuinigingen" verder uitwerkt zodat de nieuwe
  raad de ontwerpbegroting 2015-2018 kan vaststellen binnen de wettelijke kaders van BBVen provinciale
  richtlijnen.
  laden...
 • Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank-en Horecawet in werking getreden. Als gevolg hiervan is de burgemeester voortaan bevoegd tot het verlenen van de vergunningen in het kader van de Drank- en Horecawet en wordt hij tevens verantwoordelijk voor het toezicht op bedrijven met een drank- en horecavergunning waar dit voorheen de Voedsel- en Warenautoriteit was. De nieuwe wet bepaalt eveneens dat vanaf 1 januari 2014 bij gemeentelijke verordening regels worden gesteld waaraan paracommerciële rechtspersonen zich te houden hebben bij de verstrekking van alcoholhoudende drank, dit ter voorkoming van oneerlijke mededinging. Onder paracommerciële instellingen vallen onder andere sportverenigingen, dorpshuizen, kerkgenootschappen en scholen die in eigen beheer horecafaciliteiten exploiteren.
  laden...
 • In de raadsvergadering van 10 november 2009 heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om een gemeentelijk accommodatiebeleid op te stellen dat het centrale principe hanteert dat alle accommodaties minimaal kostendekkend geëxploiteerd zouden moeten worden.
  Met het beschikbaar gestelde bedrag in de begroting 2010 van € 50.000,= heeft het college haar vastgoed laten inventariseren en strategische beleidskaders laten opstellen ten behoeve van het totale gemeentelijke vastgoed. De kaders omschrijven de wijze waarop de gemeente haar vastgoed kan organiseren en hoe zij sturing kan geven op haar vastgoed. De gemeenteraad wordt voorgesteld de strategische beleidskaders vast te stellen. Tevens wordt voorgesteld het uit deze beleidskaders afgeleide stappenplan vast te stellen dat de acties omschrijft hoe de beleidskaders de komende tijd geïmplementeerd gaan worden. Als een eerste nadere uitwerking van dit stappenplan heeft de gemeentelijke projectgroep een afwegingskader opgesteld waarmee de gemeente een keuze kan maken voor het aanhouden dan wel verkopen van haar vastgoed.
  laden...
 • Op 25 juni 2013 heeft u besloten de welstandscommissie te vervangen en over te gaan
  tot het instellen van een stadsbouwmeester voor de periode van 1 juli 2013 tot 1 juli
  2016. Hierdoor dient ook hoofdstuk 9 Welstand van de Bouwverordening van de
  gemeente Borne 2012 (14de wijzigingen) aangepast te worden. Hoofdstuk 9 Welstand
  van de bouwverordening is namelijk ingerich met de aanwezigheid van een
  welstandscommissie. Nu dit niet meer het geval is moet hoofdstuk 9 waarbij de regels
  die betrekking hebben op de welstandscommissie vervangen worden door de
  stadsbouwmeester.
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • In de raadsvergadering van 1 oktober 2013 is door Borne Nu een initiatiefvoorstel ingediend om de
  taakstelling van i 76.852 op te schorten en het college opdracht te geven eerst een beheerplan voor de de
  begraafplaats op te stellen en dit voor te leggen aan de raad. Het initiatiefvoorstel is met raadsbrede steun
  aangenomen.
  Voorliggend voorstel voorziet in een snelle uitvoering van dat raadsbesluit, gericht op het op korte termijn
  laten opstellen van een beheerplan voor het onderhoud van de begraafplaats.
  laden...