Gecombineerde commissie Bijpraten 06 september 2011 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Let op! gewijzigde agenda per 31-08-11
  laden...
 • laden...
 • In de achterliggende periode is de concept integrale stedenbouwkundige visie Oud Borne tot stand gekomen. De visie stelt kaders die nodig zijn om toekomstige ontwikkelingen in Oud Borne te kunnen blijven regisseren en vormt de inhoudelijke basis voor het te actualiseren bestemmingsplan. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om in te stemmen met de in bijlage 1 opgenomen beantwoording en zienswijzen n.a.v. de concept integrale stedenbouwkundige visie Oud Borne en de integrale stedenbouwkundige visie Oud Borne gewijzigd vast te stellen.
  laden...
 • Het proces om te komen tot herijking van de in 20011 vastgestelde Visie Borne Nieuw heeft geleid tot een nieuwe toekomstvisie Mijn Borne 2030. Deze visie ligt nu ter vaststelling voor.
  laden...
 • De wijken Tuinstad en Singelwonen worden momenteel bebouwd. Deze wijken bevinden zich nu buiten de bebouwde kom. Het is gewenst om de maximaal toegestane snelheid in de woonwijken terug te brengen naar 30 km per uur.
  laden...
 • De rapportage heeft betrekking op de periode 1 januari tot 1 juli 2011. Met deze rapportage informeert het college de raad op hoofdlijnen over de voortgang van de uitvoering van de aan ons in de Programmabegroting 2011 opgedragen taken en rapporteren over opvallende afwijkingen, ook in financiële zin. In het door de raad vastgestelde Visiedocument P&C Cyclus is opgenomen dat de raad één keer per jaar door middel van een bestuursrapportage wordt geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van beleid en eventueel tot bijsturing kan komen.
  laden...
 • Er is een verzoek gedaan om een woning te realiseren tussen Morseltdijk 2 en 4. Dit past niet binnen het geldende bestemmingsplan, dat daardoor gewijzigd zou moeten worden. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld geen medewerking te verlenen aan het verzoek om op deze locatie een woonbestemming op te nemen en dit me te nemen in de actualisatie van het bestemmingsplan ‘Wensink-Noord’.
  laden...
 • Van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, die voor de gemeente Borne de Startersleningen uitvoert, ontving het college het bericht dat in de verordening, onderdeel van het raadsbesluit genomen in mei, wordt verwezen naar uitvoeringsregels die geen deel meer uitmaken van de onderlinge relatie tussen de gemeente en SVn.
  laden...
 • De gemeente Haaksbergen heeft verzocht om toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (gr GBT). Om deze toetreding mogelijk te maken is wijziging van de regeling noodzakelijk. De toetreding van de gemeente Haaksbergen en wijziging van de gr GBT vragen toestemming van de raad en instemming van het college.
  laden...
 • Op 1 februari 2011 heeft de raad, samengevat, de volgende Motie ingediend: Te onderzoeken of het plaatsen van 1 of 2 spoormeetpunten in de woonkern van Borne technisch en financieel haalbaar is en de regio Twente te informeren zodat (spoor)gemeenten bij dit initiatief kunnen aansluiten. Daarbij tevens te onderzoeken of de gemeten geluidswaarden ook in formele zin bij de besluitvorming kunnen worden ingebracht. Gaat het bijvoorbeeld om geijkte installaties die niet alleen praktisch maar ook bestuurlijk bruikbaar cijfermateriaal opleveren. Dit onderzoek voor 1 mei 2011 af te ronden en de raad over de resultaten te informeren. Deze motie is in de periode februari/maart uitgezet bij de regio Twente en de omliggende (spoor) gemeenten. Geen van de omliggende (spoor)gemeenten noch de Regio Twente was bereid om direct mee te werken met (de financiering van) een geluidmeting.
  laden...
 • De raad voor te stellen de programmabegroting 2011-2014 aan te passen, conform raadsvoorstel, krediet geluidsarm asfalt N743; incidentele kosten van onderlicering Oracle en fietsenverhuursysteem (Bikedispenser) nabij stationsgebouw aan de Parallelweg
  laden...
 • Op 26 augustus jl. heeft de Raad van State het beroepschrift inzake de Zwartkotteweg 2E niet-ontvankelijk verklaard vanwege het niet tijdig voldoen van de griffierechten. De fracties D66 en Borne-Nu hebben vragen aan het college over de oorzaak en aanpak.
  laden...
 • laden...
 • tkn

  ter kennisname

  Informeren van de raad
  De volgende stukken worden ter kennis gebracht van de raad: a. prestatiecontract Wonen 2011-2015 b. Woningmarktmonitor Hengelo Borne c. Voorkeurstracé zuidelijke randweg d. Jaarverslag 2010 Het Oversticht met reactie college e. Startnotitie decentralisatie functie begeleiding f. Beleidsregels ‘Zorg- en woonvoorzieningen voor bijzondere doelgroepen’ g. Subsidieverzoek van de Programmaraad Twente 2012 h. Jaarrekening 2010 SWB Midden Twente i. Begroting SWB Groep 2012 j. Integrale Veiligheidsmonitor 2011 k. Memo planning Structuurvisie Borne
  laden...
 • In de bijlage staan de vragen gebundeld die vooraf zijn gesteld door raads en/of commissieleden. In sommige gevallen zijn de vragen reeds vorozien van antwoord.
  laden...