Commissie Bijpraten Ruimte 16 september 2014 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • Raadslid Lansink Rotgerink heeft onlangs artikel 39 vragen gesteld over de plannen van Twence voor een mestverwerkingsinstallatie op de locatie Elhorst-Vloedbelt. Aangezien de vragen over een externe partner gaan zijn deze als vertrouwelijk aangemerkt totdat Twence in de gelegenheid is gesteld zelf de plannen toe te lichten aan de raad. N.a.v. de beantwoording door het college heeft de heer Lansink Rotgerink namens de fractie VVD verzocht om agendering. Voorafgaand aan de vergadering vindt een presentatie plaats van Twence in de raadzaal
  laden...
 • Op 10 maart 2004 is door de gemeente Borne een bouwvergunning afgegeven voor een appartementencomplex van 12 appartementen, nr. 2003/0275. Dit kon op basis van een verleende buitenplanse vrijstelling onder de WRO (de oude Wet Ruimtelijke Ordening). Vervolgens is deze vergunning maatgevend geweest voor het opnemen van de regeling in het bestemmingsplan ‘Kom Zenderen’. Geconstateerd is dat het complex niet volledig in overeenstemming met het geldend planologisch regime (maar circa 5 meter noordelijker) is gebouwd. Tevens zijn nadien drie woningen samengevoegd tot twee woningen. Feitelijk zijn er dan ook 11 appartementen. Bestemmingsplantechnisch gezien had het gehele complex onderdeel uit moeten maken van het bestemmingsplan ‘Kom Zenderen’. Doordat er is gebouwd in afwijking van het bestemmingsplan en in afwijking van de verleende vergunning is het complex deels buiten de plangrens komen te liggen van ‘Kom Zenderen’ (bestemming Woondoeleinden) en deels binnen het bestemmingsplan ‘Buitengebied Borne’(bestemming Agrarisch met landschappelijke waarden). Bij brief van 14 mei 2013 (ontvangen op 15 mei 2013, kenmerk 13ink03391) heeft Adviesbureau BJZ.nu te Almelo, namens bouwbedrijf Lammersen(hierna; initiatiefnemers) een principeverzoek ingediend om het bestemmingsplan aan te passen in overeenstemming met de feitelijke situatie. Nadat ten aanzien van het voorliggende initiatief een principebesluit is genomen (kenmerk: 13INT01370) is tevens een anterieure overeenkomst ondertekend door initiatiefnemers en is een concept-ontwerpbestemmingsplan voorgelegd aan de vooroverleginstanties. De vooroverleginstanties (inclusief de dorpsraad) en voor zover er reacties zijn binnengekomen, waren deze positief. Aan de dorpsraad is de procedure telefonische toegelicht. De volgende stap was besluitvorming ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en het ter inzage leggen hiervan. Het bestemmingsplan heeft van 21 maart 2014 tot en met 01 mei 2014 terinzage gelegen. Tegen het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.
  laden...
 • De gemeente Borne en gemeente Hengelo hebben begin 2009 (11 februari 2009) de algemene verkoopvoorwaarden Buren De Veldkamp 2009 vastgesteld. Ten behoeve van het parkmanagement gelden voor De Veldkamp daarnaast de navolgende documenten: Reglement Gebruik, Onderhoud en Beheer van de Bouwkavel en Parkmanagement.
  Statuten van de Coöperatie Buren U.A. De gewijzigde marktsituatie en het voortschrijdend inzicht door de verkopen die hebben plaatsgevonden
  in de afgelopen jaren hebben het wenselijk geacht om de algemene voorwaarden te actualiseren en aan te scherpen.
  laden...
 • In 2011 is de Nota Kapitaalgoederen opgesteld. In 2012 is vervolgens het "Plan van Aanpak 2013-2017, Nota Kapitaalgoederen" opgesteld om gedeeltelijk uitvoering te geven aan de Nota. De meest noodzakelijk uit te
  voeren maatregelen voor de periode 2013-2016 zijn daarbij afgestemd op de beschikbare middelen. Het achterstallig onderhoud aan de oever van de Stroom Esch vijver kwam daarbij als hoogste prioriteit uit het Plan van Aanpak. Zoals het plan beschrijft is in 2013 gewerkt aan de plannen voor aanpassing van de oeverzone, en zal voor 2014 een investering moeten worden gedaan om uitvoering te kunnen geven aan de plannen.
  Samen met het waterschap Vechtstromen en de klankbordgroep Stroom Esch (deels wijkraad) is uitvoering gegeven aan het opstellen van een duurzaam plan voorde herinrichting van de vijver. Belangrijke uitgangspunten zijn een veilige, open en natuurvriendelijke inrichting. Waarbij ook de nodige aandacht is uitgegaan naar behoud van de bestaande architectuur en recreatieve mogelijkheden die de vijver en zijn
  omgeving biedt (trimmen, wandelen, Nieuwjaarsduik, etc). In het ontwerpplan zijn ook het herstel van de fontein en het verbeteren van de openbare verlichting meegenomen.
  laden...
 • Het gewijzigde vast te stellen bestemmingsplan Woongebied Borne Midden, herziening Oude Hengeloseweg 87b ziet toe op het planologisch realiseren van een woning. Op het perceel stond een bedrijfsgebouw en het perceel had de bestemming B1 (Bedrijf categorie 1). De initiatiefnemer/eigenaar heeft dit gebouw inmiddels gesloopt. In bijgevoegd collegebesluit van 11 maart 2014, waarin werd geadviseerd het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen, vindt u meer informatie over de achtergronden van dit bestemmingsplan. Kortheidshalve verwijzen wij daarnaar, zie bijlage 1 bij collegebesluit d.d. 2 september nr. 14int03416. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 14 maart 2014 tot en met 24 april 2014 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn is één zienswijze ingediend door Soppe, Gundelach, Witbreuk advocaten, namens de heer en mevrouw Keukenschrijver, wonende aan de Oude Hengeloseweg 87, zie bijlage 2 bij collegebesluit d.d. 2 september nr. 14int03416. Enkele onderdelen van de zienswijze hebben tot aanpassing van het voorliggende vast te stellen bestemmingsplan geleid, zoals hierna genoemd onder
  argumenten.
  laden...
 • laden...
 • laden...

Downloaden audiofragment(en)