Commissie Bijpraten Ruimte 15 oktober 2013 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • In de raadsvergadering van 7-6-2012 heeft de raad een motie aangenomen, waarin het college wordt
  opgeroepen om het niet geïsoleerde deel (stortgat 2) van de voormalige vuilstort Steenbakkersweg te
  saneren en zo mogelijk duurzaam recreatief in te richten. Daarom is een saneringsplan opgesteld dat op 1
  oktober separaat ter vaststelling aan de raad is aangeboden.
  In de motie werd ook aangegeven dat het gebied voorlopig niet in exploitatie mag worden genomen en
  indien mogelijk voor duurzaam recreatief gebruik wordt opengesteld. Voor het duurzaam recreatieve
  gebruik is een inrichtingsplan met kostenraming opgesteld.
  Voorgesteld wordt om in te stemmen met het inrichtingsplan en ê 180.100, - te reserveren vanuit de
  Reserve beleidsontwikkeling.
  laden...
 • Nadat uw gemeeenteraad het voorkeurstracé voor de fietssnelweg F35 heeft vastgesteld, heeft het college
  het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Tijdens de ter inzage legging van het
  ontwerpbestemmingsplan zijn 11 zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de
  beantwoording van de zienswijzen en het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
  laden...
 • Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid tot het maken van een verbinding tussen de Azelerbeek
  en De Doorbraak nabij Zenderen, ter hoogte van de spoorlijn Almelo-Borne. In het kader van de vrijwillige
  kavelruil (CKO) zijn de gronden verworven. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 14 juni 2013 tot en met
  juli 2013 ter inzage gelegen voor zienswijzen. Tegen het bestemmingsplan is één zienswijze ingediend. De
  zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.
  laden...
 • Bij ( e vaststelling van h< bestemmingsplan Centrum is een discrepantie ontstaan tussen het amendement
  (autovrij op basis van een onherroepelijk verkeersbesluit) en de bestemmingsplanregels (autoluw). Deze
  onduidelijkheid dient te worden weggenomen, in het belang van de duidelijkheid voor het te nem
  verkeersbesluit, de rechtszekerheid voor burgers en ondernemers en om de proceduretijd voor de
  vergunningverlening an de terrassen te verkorten.
  laden...
 • Op 8 november 2011 heeft de gemeenteraad de beleidsregels overdekte (winter)terrassen vastgesteld. Deze
  beleidsregels zijn gepubliceerd en in werking getreden op 18 november 2011. Bij de vaststelling van het
  bestemmingsplan Centrum op 16 april 2013 heeft de raad besloten om de beleidsregels overdekte
  (winter)terrassen onderdeel uit te laten maken van de Welstandsnota conform artikel 12a lid 2 juncto 12 lid 4 v
  de Woningwet, waardoor de beleidsregels overdekte (winter)terrassen een aanvulling worden op de
  Welstandsnota. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan overdekte (winter)terrassen heeft voor een ieder ter inzage gelegen van 14 jun
  2013 tot en met 25 juli 2013. Gedurende deze periode is in totaal één zienswijze ontvangen.
  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassingen.
  1
  laden...
 • Op basis van het uitvoeringsprogramma van het masterplan centrum zal in 2014 herinrichting van de
  Grotestraat-midden plaatsvinden. Voorgesteld wordt om hiervoor een krediet beschikbaar te stellen ter
  grootte van € 445.000,-.
  laden...
 • laden...
 • laden...

Downloaden audiofragment(en)