Commissie Bijpraten Ruimte 10 september 2013 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • De agenda is gewijzigd op 3 september 2013!
  laden...
 • laden...
 • Op 28 oktober 2004 is het bestemmingsplan Bornsche Maten vastgesteld. Op 9 december 2008 is het
  bestemmingsplan Bornsche Maten, 1e partiële herziening vastgesteld. In deze herziening zijn de
  uitgangspunten uit het Beeldkwaliteitsplan, eerste fase, partiële herziening november 2005 overgenomen om
  de bouwregels specifieker en locatiegebonden te maken. Deze regels gelden onder meer voor de woningen
  aan de beekrand van de Bornsebeek in het deelgebied Waterveld, welke zijn gelegen in de woonbuurt Oost
  Esch in de wijk Bornsche Maten. Vanwege de huidige marktvraag is het wenselijk om voor deze locatie de
  flexibiliteit te vergroten maar met behoud van kwaliteit. Dit is verankerd in het ontwerpbestemmingsplan
  Bornsche Maten, herziening Waterveld en het ontwerp beeldkwaliteitsplan 1e fase BM, partiële herziening
  Waterveld (Nieuw Borne en Oost Esch). Deze plannen hebben ter inzage gelegen voor zienswijzen. Tegen
  het ontwerpbeeldkwaliteitsplan zijn negen zienswijzen ingediend en tegen het ontwerpbestemmingsplan zes
  zienswijzen. De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassingen van het bestemmingsplan en
  beeldkwaliteitsplan.
  laden...
 • Voorafgaand aan het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Borne, dat zal worden opgesteld in het
  kader van de actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied Borne, is de Nota van Uitgangspunten
  Bestemmingsplan Buitengebied (NvU) opgesteld. Deze NvU vormt op hoofdlijnen het kader voor het
  nieuwe bestemmingsplan Buitengebied Borne. De concept NvU heeft vanaf 26 oktober 2012 gedurende
  vier weken voor een ieder ter inzage gelegen en is bovendien toegezonden aan de volgende
  organisaties/belangenbehartigers: Provincie Overijssel, Landschap Overijssel, Waterschap Regge &
  Dinkel, LTO, Recron, Stichting Twickel, BBO, Stichting Gemeenschapsbelangen Zenderen, Stichting
  Gemeenschapsbelangen Hertme, leden werkgroep grondgebruik Groene Poort, Stichting
  Gemeenschapsbelangen (groot) Azelo en Wijkraad 't Oldhof. Gedurende de periode van terinzagelegging
  zijn vijf zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Deze geven aanleiding de NvU op een aantal
  onderdelen aan te passen. Ook zijn er diverse ondergeschikte ambtshalve wijzigingen doorgevoerd.
  laden...
 • Bij het zoeken naar oplossingen van het probleem van de spoorse doorsnijding wordt gesproken over verdiepte aanleg, ondertunneling of een combinatie van beide. Een nog niet nader inhoudelijk besproken en onderzochte oplossingsrichting is het verleggen van de bestaande spoorlijn tussen Almelo en Hengelo, om de kern Borne heen. Een eerste stap daarbij is het op de korte termijn uitvoeren van een quick scan inventarisatie. De raad wordt voorgesteld om de hiervoor benodigde middelen ter beschikking te stellen.
  laden...
 • Voor een tweetal projecten die aan de orde komen in de structuurvisie is besluitvorming op korte termijn noodzakelijk. Het betreft de tracékeuze voor de westelijke randweg en de oplossing voor de spoorse doorsnijding. De raad wordt voorgesteld voor deze projecten nu reeds voor te sorteren en deze keuzes op te nemen in de ontwerp structuurvisie. Voorgesteld wordt om in navolging van de vastgestelde Mobiliteitsvisie kennis te nemen van de uitkomsten van het milieueffectrapport met betrekking tot de voorkeursvariant voor de westelijke randweg en ondertunneling als oplossing voor de spoorse doorsnijding te nemen in de structuurvisie.
  laden...
 • 1. Kennis te nemen van het definitieve saneringsplan en de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de
  motie, d.d. 7-6-2012.
  2. Een krediet beschikbaar te stellen van 6 617.721 en dit te dekken door een bijdrage van de provincie
  van C 392.253 en een gemeentelijke bijdrage van C 225.468.
  3. Ter dekking van de gemeentelijke bijdrage van ê 225.468, zal dit bedrag worden ontrokken aan de
  reserve "beleidsontwikkeling" en worden toegevoegd aan de reserve "nog te realiseren nieuw beleid
  kredieten".
  4. In te stemmen met de start van de sanering, z.s.m. nadat het bevoegd gezag een Wbb beschikking heefl
  afgegeven en de subsidie overeenkomst is getekend.
  laden...
 • Het Milieujaarverslag 2012 geeft een beeld van de inspanningen die in Borne op milieugebied plaats
  hebben gevonden in 2012. Het milieujaarverslag is in principe de evaluatie van het Milieujaarprogramma
  2012 en is net als het milieujaarprogramma een verplichting op grond van de Wet milieubeheer.
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • Bezwaar aanpassen Geluid Productieplafonds.
  laden...
 • Tijdens de behandeling van het koersdocument parkeren in Bijpraten Ruimte van 26 februari 2013 is aan het college gevraagd of het mogelijk is om bij de herinrichting van de Stationsstraat het aantal
  parkeerplaatsen uit te breiden.
  laden...
 • In de raadsvergadering van 18 december 2012 is een memo toegezegd waarin wordt ingegaan op het aspect openbaarheid van wegen (juridisch openbaar - openbaar karakter) in relatie tot aansprakelijkheid
  en specifiek met betrekking tot de situatie Lodiek Landen.
  laden...

Downloaden audiofragment(en)