Commissie Bijpraten Inwoners 12 juni 2012 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • De gemeente is met de invoering van de W W B in 2004 volledig verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de WWB/WÌJ/loaw/z en Bbz. Vanwege de financiële risico's worden het College en de Raad elk halfjaar geïnformeerd over de uitvoering van genoemde regelingen. In bijgevoegde rapportage wordt de stand van zaken weergegeven over het 2 e halfjaar van 2011 en zijn de resultaten opgenomen in een overzicht over geheel 2011. Het gaat om de bestandsontwikkeling met "cijfers en feiten", de financiële verantwoording van het budget "gebundelde uitkering" (waaruit de uitkeringen worden betaald), het participatiebudget(voor de kosten van re-integratie, volwasseneneducatie en inburgering) en de resultaten van de ingezette re-integratie instrumenten.
  laden...
 • Het schoolbestuur Stichting Carmelcollege heeft op 29 januari 2012 een aanvraag ingediend op grond van de verordening Onderwijshuisvesting van de Gemeente Borne, voor het realiseren van een VOonderwijshuisvesting (verbouw I revitalisering van de huidige VO-Locatie Oude Hengeloseweg). De hieronder aangeboden besluitvorming is een gevolg op een eerder door de gemeenteraad vastgestelde beleidslijn. 1. Een bedrag van C 4.200.000,- werd beschikbaar gesteld voor het realiseren van een instroompunt voor VO-onderwijs, het zgn. Scholenlaantje. 2. Nu deze plannen niet door zijn gegaan wordt voorgesteld de VO-vestiging op Borns grondgebied te realiseren op de locatie van de huidige VO-vestiging aan de Oude Hengeloseweg door middel van verbouw c.q. revitalisering. I.v.m. deze vernieuwde situatie dient de Gemeenteraad toch opnieuw de kaderstelling rondom de voortgang van de VO-onderwijshuisvesting vast te stellen. Voorgesteld wordt: 1. Een intentieovereenkomst te sluiten met het bestuur van het Carmelcollege te Hengelo 2. Voorafgaande aan de ondertekening van de intentieovereenkomst de gemeenteraad hierover te informeren en in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen naar voren te brengen.
  laden...
 • De Stichting Theater en Cultuur Hertme verzoekt uw college een subsidie beschikbaar te stellen i.v.m. een subsidieaanvraag bij de Provincie Overijssel op grond van de Subsidieregeling Kulturhusen voor de verbouw en inrichting van het Theaterhoes op het terrein van het Openluchttheater te Hertme. Deze subsidieregeling bij de Provincie Overijssel is alleen dit jaar nog van kracht. Het theaterhoes wordt momenteel voor veel maatschappelijke en culturele activiteiten gebruikt, maar voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Het theaterhoes moet na verbouwing een centrale functie in het dorp Hertme vervullen.
  laden...
 • De gemeente Borne heeft 13 kunstwerken l beelden in eigendom en geplaatst in de openbare ruimte, plantsoenen. Diverse beelden zijn van brons. Uit inventarisatie van de stichting ART-conservation is gebleken dat groot onderhoud noodzakelijk wordt geacht. In verband met actuele berichten omtrent diefstal van brons en koper in Nederland is het aan te bevelen maatregelen te nemen m.b.t. de beveiliging van de kunstwerken in de openbare ruimte van de gemeente Borne. De totale kosten van groot onderhoud zijn begroot op een bedrag van ê 9.936,25. De totale kosten van het aanbrengen van beveiligingsmaatregelen zijn begroot op ê 4.709,50. Totaal: C 14.645,75. In de gemeentebegroting is een minimaal bedrag voor onderhoud kunstwerken opgenomen van 6 740,- (voor materiële kosten)
  laden...
 • Op basis van een voordracht van de werkgroep kunst Bornsche Maten en het Projectteam Bornsche Maten is opdracht gegeven aan 4 kunstenaars om een ontwerp kunstwerk voor de wijk Bornsche maten aan te leveren. Op 16 maart 2012 is er voor de twee projectgroepen een presentatiemiddag gehouden. De werkgroep kunst Bornsche Maten en het projectteam Bornsche Maten adviseert opdracht te geven aan kunstenaar mevrouw Harmke Koning, 1e Honthorststraat 8, 3442 CK Woerden voor het maken van een kunstwerk voor de wijk Bornsche Maten.
  laden...
 • laden...
 • De volgende stukken worden ter kennis gebracht van de raad: a. Besluit op verzoek St. Cuypersgenootschap
  laden...

Downloaden audiofragment(en)