Commissie Bijpraten Inwoners 29 november 2011 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • Op 28 juni 2011 heeft het college de Nota vrijwilligersbeleid 2012-2015 in concept vastgesteld en de nota ter advisering voorgelegd aan het Wmo-platform. Het Wmo-platform heeft positief geadviseerd over de nota en doet een drietal aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn verwerkt in het B&W voorstel en de nota. De raad wordt voorgesteld de nota vast te stellen.
  laden...
 • De beleidsregels ‘Zorg- en woonvoorzieningen voor bijzondere doelgroepen’ zijn opgesteld naar aanleiding van de vastgestelde Woonvisie Borne 2010-2014. In de beleidsregels wordt beschreven welk proces de initiatiefnemer voor een ontwikkeling van zorg- en woonvoorzieningen voor bijzondere doelgroepen dient te doorlopen voordat een bestemmingsplanprocedure wordt opgestart voor een wijziging van een bestemming. De raad wordt voorgesteld om de beleidsregels vast te stellen.
  laden...
 • Per 1 januari 2005 wordt de raad periodiek geïnformeerd over de uitvoering van de WWB, WIJ, IOAZ/Z en Bbz. De aanleiding hiervoor is het toegenomen financiële risico dat de gemeente loopt sinds de WWB is ingevoerd en de gemeente volledige verantwoordelijk is voor het verstrekken van rechtmatige uitkeringen en het inzetten van maatwerkgerichte reïntegratie- en participatietrajecten t.b.v. het uitkeringsgerechtigden. Sinds 1 januari 2010 is er sprake van een zgn. ‘gebundelde uitkering’ waarin de budgetten WWB, WIJ, ioaw/z en een deel van de Bbz zijn geïntegreerd. In de rapportage wordt een stand van zaken gegeven over de bestandsontwikkeling, het inkomensdeel en de inzet van participatiebudget over de periode 01-01-2011 tot 01-07-2011.
  laden...
 • In de vergadering van 28 september 2010 heeft de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om daarmee een programma van eisen op te laten stellen en een advies over de meest geschikte contractvorm die moet leiden tot realisering van “De Veste”. Op 7 juli jl. heeft de raad het programma van eisen vastgesteld in de lijn met de tussenrapportage die het college op 29 maart jl. aan Bijpraten Inwoners heeft gepresenteerd. Tijdens de bespreking van het programma van eisen op 21 juni jl in Bijpraten Inwoners heeft de portefeuillehouder aangegeven te verwachten rond de jaarwisseling de uitwerking gereed te hebben. In deze vergadering geeft het college een stand van zaken weer.
  laden...
 • laden...
 • a. Evaluaties gezondheidsbeleid en Wmo-beleid 2008-2011
  laden...