Commissie Bijpraten Inwoners 10 mei 2011 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • Door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is, in samenwerking met het ministerie van VROM het product “Starterslening” ontwikkeld. Het doel daarbij is “het voor starters op de woningmarkt mogelijk maken op eigen kracht een koopwoning te financieren”. Aanvullend daarop het gewenst voor de Bornsche Maten een speciaal CPO-Startersfonds Bornsche Maten in het leven te roepen om starters die in CPO woningen wensen te ontwikkelen ook in de Bornsche Maten kansen te bieden. De CPO-Starterslening Bornsche Maten is een geschikt instrument om personen die in collectief particulier opdrachtgeverschap woningen wensen te ontwikkelen daartoe te faciliteren. Als gevolg van de hoge huizenprijzen hebben starters nauwelijks kansen op een koopwoning. De CPO-starterslening Bornsche Maten maakt dit nu wel mogelijk, aangezien hiermee het verschil wordt overbrugd tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG).
  laden...
 • De Raad van de gemeente Borne heeft bij het vaststellen van de programmabegroting 2010-2013 naast een omvangrijk pallet aan bezuinigingsbesluiten besloten om te snijden in de bedrijfsvoering. De uitwerking daarvan is benoemd in de kadernota 2010. Eén van de voorstellen betreft de inzet op samenwerking c.q. samenvoeging op het gebied van sociale zaken. Een nadrukkelijke wens die is meegegeven is om een lokaal loket te behouden voor de belangrijkste sociaal maatschappelijke taken. De keuze is gemaakt om deze opdracht in een projectmatige vorm te gieten. De projectleider is afkomstig van de gemeente Borne. Aansturing en begeleiding van het project vindt plaats vanuit het projectatelier Borne. De quick scan die gedaan is in de initiatieffase heeft er toe geresulteerd dat de gemeenten Borne, Hengelo en de Hof van Twente gezamenlijk een vorm van samenwerking gaan onderzoeken.
  laden...
 • Op grond van de Mediawet zijn gemeenten verplicht om een programmaraad in te stellen. Gemeenteraden benoemen de leden van de programmaraad. De gemeenten zijn echter niet verplicht hiervoor financiële middelen beschikbaar te stellen. Tot eind 2008 regelde Ziggo die financiële ondersteuning. Vanaf 1 januari 2010 wordt door Ziggo een jaarlijkse financiële bijdrage verstrekt van € 5.000,-. Gezien de moeilijke financiële situatie van de gemeente Borne en de mogelijke toekomstige landelijke ontwikkelingen, heeft het college het toewijzen van een structurele subsidie aan de Programmaraad Twente afgewezen.
  laden...
 • Op grond van de Leerplichtwet dient de gemeenteraad jaarlijks te worden geïnformeerd over het gevoerde leerplichtbeleid. Het verslag over het schooljaar 2009/2010 wordt ter kennisname aangeboden aan de raad.
  laden...
 • Het college heeft advies uitgebracht over de geagendeerde stukken voor de Regioraadsvergadering van 11 mei a.s. De heer A. Geerdink zal de gemeenteraad van Borne vertegenwoordigen. De raad wordt gevraagd het advies van het college mee te geven aan de heer A. Geerdink.
  laden...
 • laden...