Commissie Bijpraten Bestuur & Middelen 23 september 2014 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • Vanwege de voorgenomen fusie van Woonbeheer en Welbions is het college gevraagd een zienswijze in te dienen bij Woonbeheer. Deze wordt met de aanvraag en andere zienswijzen ingediend bij de minister. Alvorens het college een zienswijze formuleert wil de raad de gevoelens uit de samenleving ophalen. De concept-zienswijze wordt vervolgens in Bijpraten Bestuur en Middelen op 28 oktober besproken waarna de raad op 11 november zijn gevoelens kan uiten richting college. Daarna wordt de zienswijze definitief vastgesteld door het college. Tijdens deze Bijpraten wil de raad in gesprek met de samenleving over wat zij belangrijk vinden wat in de zienswijze moet worden opgenomen.
  laden...
 • Zoals is vastgelegd in de Bornse Planning & Controlcyclus stelt de gemeenteraad jaarlijks een bestuursrapportage (Berap) vast, waarin het college van Burgemeester en Wethouders verslag doet van de uitvoering van de begroting van het huidige dienstjaar. Met deze rapportage legt het college verantwoording af over zowel de beleidsuitvoering als de financiële stand van zaken, waarbij als peilmoment de datum van 1 juli 2014 is gehanteerd. Per saldo wordt voor het jaar 2014 een voordelig effect van į. 2.080.000,-- verwacht. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de reserve Beleidsontwikkeling. Bij de vaststelling van de jaarstukken 2014 zal deze toevoeging worden verwerkt binnen de met uw raad afgesproken beleidskaders met betrekking tot de bestemming van rekeningresultaten en het gestelde in deze bestuursrapportage
  laden...
 • In het kader van de derde tranche bezuinigingen heeft de raad in de meerjarenbegroting 2014-2017 opdracht gegeven tot het organiseren van een interactief proces om deze bezuinigingen nader te concretiseren. In navolging van deze opdracht is het procesplan derde tranche bezuinigingen opgesteld waarbij de Bornse gemeenschap wordt bevraagd door middel van de Begrotingswijzer en de concrete bezuinigingsvoorstellen worden ontwikkeld in samenwerking met maatschappelijk partners. Voorgesteld wordt dit procesplan ter vaststelling aan de raad aan te bieden en in het kader van dit proces een bredere dialoog met de Bornse samenleving aan te gaan over de prioriteiten voor deze derde tranche bezuinigingen, de raadsagenda, en de nadere uitvoering van de toekomstvisie MijnBorne2030.
  laden...
 • Vanaf 1 januari 2014 zijn gemeenten via de Wet elektronische bekendmaking op grond van artikel 139 van de Gemeentewet verplicht algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) elektronisch te publiceren. De
  gemeente Borne is hiertoe aangesloten op de door het ministerie van Binnenlandse Zaken ter beschikking gestelde centrale publicatievoorziening. Middels deze Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties
  (hierna GVOP) kan de gemeente Borne een elektronisch gemeenteblad produceren dat aan alle gestelde eisen voldoet. Dit elektronisch gemeenteblad is te benaderen via de site https:tfzoekofficiëlebekendmakinqen.nl. De website Borne is gekoppeld aan de landelijke website zodat ook via deze weg het elektronisch gemeenteblad
  snel te doorzoeken is.
  Het ligt voor de hand om in het verlengde van deze verplichting ook andere besluiten van algemene strekking (zoals beleidsregels, aanwijzingsbesluiten, mandaatbesluiten, gemeenschappelijke regelingen) en kennisgevingen van besluiten die niet tot één of meer geadresseerden zijn gericht officieel via het elektronisch gemeenteblad bekend te maken.
  laden...
 • In de gecombineerde Bijpraten op 15 mei 2014 heeft de portefeuillehouder toegezegd met de Auditcommissie in gesprek te gaan over de verbetering van de leesbaarheid van de jaarrekening. Op 16 juni heeft dit gesprek plaatsgevonden waarbij is afgesproken dat de Auditcommissie verbetervoorstellen doet. Aangezien dit onderzoek buiten de werkwijze van de Auditcommissie valt wordt aan de raad voorgesteld om de Auditcommissie daartoe opdracht te verstrekken
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...