Commissie Bijpraten Bestuur & Middelen 02 december 2014 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • Naar aanleiding van instemming door het college met de ontwerp integrale ontwikkelingsvisie Kernrand Borne West ligt de grondexploitatie Kernrand Borne West haalbaarheidsonderzoek voor ter vaststelling. Voorafgaand hieraan is het voorstel de complexen De Kluft en 't Oldhof af te waarderen en dit financieel te dekken door middel van de bestaande voorzieningen De Kluft en 't Oldhof en de Algemene Reserve Grondexploitaties (ARG). Dit heeft consequenties voor het weerstandsvermogen van de gemeente. De na afwaardering resterende boekwaarde wordt ingebracht in de grondexploitatie Kernrand Borne West, die sluit op een startwaarde per 1-1-2015 van € 0,-.
  laden...
 • Op 1 juli 2013 is de Winkeltijdenwet gewijzigd. Op grond van de gewijzigde Winkeltijdenwet blijven de wettelijke verboden om winkels op zon-, feest- en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen, op zichzelf bestaan. De uitzonderingsbepalingen zoals de toerismebepaling en de avondwinkelbepaling zijn komen te vervallen. Ook zijn een deel van de algemene vrijstellingen in het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet zoals straatverkoop van bepaalde goederen en voor culturele evenementen zijn komen te vervallen. In de plaats van deze bepalingen is in de nieuwe Winkeltijdenwet de mogelijkheid opgenomen om voor de gemeente zelf te bepalen of - en in hoeverre - zij vrijstelling of ontheffing verleent van deze
  verboden.Om ontheffingen of een algemene vrijstelling te kunnen verlenen, dient een nieuwe winkeltijdenverordening te worden vastgesteld en de huidige verordening inzake de winkeltijden te worden ingetrokken.
  laden...
 • De Algemene Plaatselijke Verordening (hierna APV) voor de gemeente Bome dateert uit 2010. Op 1 januari 2014 is aan Hoofdstuk 2 van de A P V een nieuwe afdeling toegevoegd, afdeling 8A Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de Drank- en Horecawet. Een algehele actualisatie van de APV is noodzakelijk vanwege gewijzigde landelijke wetgeving, jurisprudentie van de afgelopen jaren, gewijzigde inzichten, en lokale behoeften aan wijziging. Op 2 september 2014 heeft het college van B&W ingestemd met het ontwerp van de geactualiseerde APV 2015. De stukken hebben ter inzage gelegen van 5 september 2014 tot en met 16 oktober 2014. Ingezetenen en belanghebbenden konden in deze periode een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit. Ook is het ontwerp van de nieuwe A P V aan de raadsleden en aan politie en brandweer gestuurd. De heer Janssen, raadslid namens D66, heeft aangegeven dat hij het hondenbeleidsplan, waarnaar in de stukken wordt verwezen, mist. Verder zijn geen zienswijzen over het ontwerpbesluit binnengekomen.
  laden...
 • Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen welke zich vanaf juni 2011 hebben voorgedaan in het proces met betrekking tot de structuurvisie, zullen er additionele kosten worden gemaakt. Voorgesteld wordt deze te dekken vanuit de post Reserve Beleidsontwikkeling
  laden...
 • Door uw raad worden jaarlijks de belastingverordeningen vastgesteld voor het volgende begrotingsjaar. Door het G B T zijn in overleg met de diverse afdelingen uit onze organisatie de nu voorliggende verordening voorbereid. De basis voor de verordeningen is gelegen in eerdere besluitvorming door uw raad, zoals de in september vastgestelde begroting. Voorgesteld wordt het raadsvoorstel belastingtarieven 2015 vast te stellen en de daarbij behorende belastingverordeningen 2015 vast te stellen
  laden...
 • In het verzamelbesluit wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met het wijzigen van de programmabegroting 2014-2017. Uitgangspunt daarbij is dat het uitsluitend gaat om financieel-technische wijzigingen van de begroting met beperkte beleidsinhoudelijke betekenis c.q. consequenties.
  laden...
 • Op 15 april 2014 heeft de raad de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing II ingesteld en o.a. de opdracht meegekregen een nieuwe werkwijze te verkennen en in te voeren passend bij de raadsagenda. De werkgroep heeft aan de hand van een notitie gediscussieerd waarbij op enkele onderdelen draagvlak is. Het voorstel is om een eerste stap te maken door het efficiënter inrichten van de vaste vergaderavond door de vergaderingen niet voor een heel jaar op een vast thema in te plannen. De invulling van de politieke vergaderavond wordt op basis van de jaarplanning vorm gegeven waarbij ruimte is voor
  maatwerk. Deze beeldvormende (opiniërende) bijeenkomsten worden aangeduid als Open Podium en de meningsvorming (commissievergadering) wordt aangeduid als Politiek Beraad. De raad heeft op 11 november een voorlopig vergaderschema voor 2015 vastgesteld. De raad wordt voorgesteld om het schema definitief vast te stellen.
  laden...
 • Volgend jaar augustus loopt de eerste ambtstermijn van burgemeester mr. drs. R.G. Welten af. Burgemeester Welten heeft aangegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. De procedure is vastgelegd in de Circulaire benoeming functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De raad neemt een besluit over de aanbeveling voor herbenoeming. De minister verwacht de aanbeveling door tussenkomst van de Commissaris van de Koning, tenminste vier maanden voor de dag waarop de herbenoeming dient in te gaan. In dit geval voor 1 april 2015. Het is aan de raad om een commissie uit haar midden in te stellen die zich een oordeel vormt over het functioneren van de burgemeester.
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...