Commissie Bijpraten Bestuur & Middelen 11 juni 2013 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • In de raadsvergadering van 18 december 2012 hebt u de Legesverordening 2013 en de
  Begraafrechtenverordening 2013 vastgesteld. Na de vaststelling is er sprake van ontwikkelingen waardoor
  u voorstellen op deze verordeningen een 1e wijziging vast te stellen.
  Het streft een correctie op het tariefvoor rijbewijz en de inrichting van een veldje als gedenkplaats voor
  nabestaanden van een menselijke vrucht die na een zwangerschapsduur van minder dan 24 weken levenloos
  ter wereld is gekomen dan wel binnen 24 uur na de geboorte is overleden.
  1
  laden...
 • In het verzamelbesluit wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met het wijzigen van de
  programmabegroting 2013-2016. Uitgangspunt daarbij is dat het uitsluitend gaat om financieel-technische
  wijzigingen van de begroting met beperkte beleidsinhoudelijke betekenis c.q. consequenties.
  In dit verzamelbesluit worden voorstellen gedaan met betrekking tot:
  - het beschikbaarstellen van een bedrag van 27.000 euro voor de uitvoering van de visienota 'Transformatie
  Jeugdzorg Twente' en het dekken van deze lasten uit de stelpost 'invoeringskosten decentralisatie
  jeugdzorg';
  - het beschikbaarstellen van 230.000 euro voor de inzet van de buurtsportcoaches en deze lasten te dekken
  uit een bijdrage van het Ministerie van VWS en de Provincie Overijssel van 92.000 euro resp. 21.000 euro, een
  bijdrage van deelnemende partners van 54.000 euro en 63.000 euro te dekken uit de beschikbare vacatureruimte
  medewerker sport- en leefstijl, CJG-gelden, armoedebeleid en de reserve gezondheidscentrum.
  laden...
 • De Programmaraad Twente heeft bij brief van 18 juni 2012 verzocht om tot betaling van een dwangsom
  over te gaan, omdat niet tijdig op zijn verzoek tot benoeming van een lid van de Programmaraad is
  beslist. Leden van de Programmaraad worden benoemd door de gemeenteraad.
  Bij brief van 24 juli 2012 is door het college meegedeeld dat de artikelen inzake een dwangsom bij niet
  tijdig beslissen (de artikelen 4:17 tot en met 4:20 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) niet van
  toepassing zijn op de betreffende benoemingsprocedure. Na een bezwaar- en beroepsprocedure waarin
  aan de orde kwam of de brief van het college d.d. 24 juli 2012 een besluit is in de zin van de Awb is uw
  college in het gelijk gesteld. Het beroep van de Programmaraad Twente is ongegrond verklaard. De
  rechtbank geeft in zijn uitspraak aan dat de gemeenteraad, als het bevoegde orgaan, alsnog dient te
  reageren op de brief van 18 juni 2012.
  laden...
 • Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) is een samenwerkingsverband van gemeenten met
  betrekking tot de uitvoering van de gemeentelijke belastingen en heffingen. De gemeente Oidenzaal heeft
  verzocht om toetreding tot deze gemeenschappelijke regeling per 1 juli 2013. Om deze toetreding mogelijk
  maken is wijziging van de regeling noodzakelijk. De toetreding van de gemeente Oidenzaal en wijziging van
  de gr GBT vragen toestemming van de raad en instemming van het college.
  laden...
 • De beleidsvisie heeft tot doel te komen tot een structurele benadering van externe veiligheid. De
  onderliggende beleidsvisie is een actualisatie van de beleidsvisie uit 2007. De wijzigingen betreffen
  aanpassingen in verband met veranderingen van wet- en regelgeving en het invulling geven aan
  risicocommunicatie.
  laden...
 • Borne wil binnen de Twentse samenleving een vitale en leefbare gemeenschap zijn met behoud van de
  eigen Bornse identiteit. Maatschappelijke, economische en bestuurlijke ontwikkelingen maken het voor
  Borne noodzakelijk om nu de bestuurlijke en ambtelijke organisatie aan te passen.
  Het 'Eindbeeld regisserende gemeente Borne, dynamische visie' is de bestuurlijke visie op de rol van de
  gemeentelijke organisatie, en heeft daarmee een directe relatie met de werkwijze en rolinvulling van de
  gemeenteraad. Het Eindbeeld geeft in hoofdlijnen aan hoe de regisserende netwerkorganisatie gemeente
  Borne er in 2017 uit ziet. Daarmee is het een integratie- en toetsingskader voor lopende
  samenwerkingsinitiatieven. De manier waarop het Eindbeeld regisserende gemeente gerealiseerd wordt
  zal door het college van B en W worden beschreven in de 'Realisatieroute hoofdstructuur'.
  U wordt gevraagd het 'Eindbeeld regisserende gemeente Borne, dynamische visie' vast te stellen, kennis
  te nemen van het besluit van het college van B en W om een realisatieroute op te stellen om dit eindbeeld
  te realiseren en deze realisatieroute, inclusief begroting en dekkingsvoorstel, ter informatie aan de
  gemeenteraad voor te leggen.
  laden...
 • In het kader van de subsidievoorwaarden voor het Mevo (Meerjarenprogramma externe veiligheid
  Overijssel) wordt jaarlijks verslag gedaan over externe veiligheid. In het jaarverslag wordt ingegaan op de
  veiligheidssituatie, de bereikte resultaten en worden aanbevelingen gedaan. Op grond van de huidige veiligheidsituatie kan worden gesteld dat op dit moment grotendeels wordt voldaan aan de ambities uit het gemeentelijk externe veiligheidsbeleid. Een aandachtspunt dat nog
  bestaat is het verhogen van de zelfredzaamheid van burgers. Hieraan wordt vorm gegeven door invulling
  te geven aan risico communicatie. Op grond van bereikte resultaten, kan worden gesteld dat alle wettelijk verplichte externe veiligheidstaken
  worden uitgevoerd. In 2013 zal in college- en raadsvoorstellen van ruimtelijke plannen een korte
  samenvatting van het externe veiligheidsvraagstuk worden opgenomen, zodat hiermee bestuurlijk expliciet
  wordt ingestemd.
  laden...